Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom MOJ LINK d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

OPĆINSKI SUD U MOSTARU, likvidacioni sudija Rabija Tanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem MOJ LINK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Podharem 53, zastupanog po punomoćniku Batinić Niki i Bevanda Slavenu, advokatima iz Mostara, na ročištu održanom dana 26.03.2014. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se postupak likvidacije nad društvom MOJ LINK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Podharem 53, upisanog u registar privrednih društava Opštinskog suda Mostar, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 58-01-0173-12, rješenjem istoga suda broj Tt-O-914/12 od 01.11.2012. godine.
Likvidator društva Novak Senada iz Mostara razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se brisanje navedenog društva iz registra privrednih subjekata ovoga suda, kao i svih drugih javnih registara, a rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli suda i "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi postupka padaju na teret osnivača.

Broj 58 0 L 142965 13 L
26. marta 2014. godine
Mostar

(03-3-977/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: