Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom pod nazivom AUTOŠKOLA JAJCE d.o.o. Jajce

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Travniku oglašava slijedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom pod nazivom "AUTOŠKOLA JAJCE" d.o.o. Jajce, sa sjedištem u ul. Lendići bb, Jajce, matičnog broja subjekta upisa 51-01-1597-09 (stari broj 1-4776).
Likvidator Sulejman Drek, sin Sulje iz Jajca, RAZRJEŠAVA SE SLUŽBE LIKVIDATORA.
Po pravnosnažnosti ovog rješenja po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica oznaka "AUTOŠKOLA JAJCE" d.o.o. Jajce.

Broj 51 0 L 068541 12 L
21. marta 2014. godine
Travnik

(03-3-975/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: