Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom pod nazivom TELEBA d.o.o. Bugojno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 21.05.2014

Općinski sud u Travniku oglašava slijedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom pod nazivom "TELEBA" d.o.o. Bugojno, sa sjedištem u ul. Kovačuša II/31, matičnog broja subjekta upisa 51-01-0040-13, identifikacionog broja 4236575970000.
Likvidator Alma Dedić, kći Nedžada iz Sarajeva, razrješava se službe likvidatora.
Po pravnosnažnosti ovog rješenja po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima.
Troškovi likvidacionog postupka pada ju na teret pravnog oznaka "TELEBA" d.o.o. Bugojno ul. Kovačuša II/31.

Broj 51 0 L 078893 13 L
08. maja 2014. godine
Travnik

(03-3-1521/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: