Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom DOKLEK d.o.o. Kladanj

Datum objave: 29.03.2021. 13:02 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 23, 24.03.2021


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "DOKLEK" d.o.o. Kladanj, za trgovinu i proizvodnju, ul. Avdage Hasića 37, radi likvidacije navedenog pravnog subj ekta, dana 16.03.2021. godine, donio je


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "DOKLEK" d.o.o. Kladanj,za trgovinu i proizvodnju, ul. Avdage Ha sića 37, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa 1-6310. Likvidator, Sabina Hasić Sultanić iz Kladnja, razrješava se dužnosti likvidatora.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od: - Prava i obaveze iz Rješenja o dosudi Općinskog suda u Velikoj Kladuši broj 23 0 Ip 009060 08 Ip od 12.07.2016. godine koje rješenje je postalo pravosnažno 27.07.2016. godine - Sredstva sa računa društva otvoren kod ProCredit bank dd Sarajevo broj 1941169193500184 - Potraživanja od društva AKWA MS doo Kladanj u iznosu od 32.611,32 KM prenose se na osnivača društva Sabina Hasić Sultanović iz Kladnja, ul. Avdage Hasića br. 37, Kladanj. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 390127 20 L
16. marta 2021. godine
Tuzla
(03-3-1009/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: