Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom VALUTA d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu Gradačac

Datum objave: 08.04.2021. 08:49 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 07.04.2021

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "VALUTA" d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu Gradačac, ul. VI bataljona bb, Gradačac, donio je dana 25.03.2021. godine sljedeće

 

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "VALUTA" d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu Gradačac, upisanim pod matičnim registarskim brojem upisa: 1-11936.
Likvidator Ahmet Suljkanović zakonski zastupnik društa, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 32 0 L 389599 20 L
25. marta 2021. godine
Tuzla
(03-3-1140/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: