Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom TRANSPORTSERVIS d.o.o. Kakanj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom "TRANSPORTSERVIS" d.o.o. za transportne usluge Kakanj, ul. Selima efendije Merdanovića 146, Kakanj , odlučujući po prijedlogu likvidatora Tursun Bajazida, Sarajevo, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 12.05.2014. godine, kome je prisustvovao likvidator Tursun Bajazid, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "TRANSPORTSERVIS" d.o.o. za transportne usluge Kakanj ul. Selima efendije Merdanovića 146, Kakanj, matični broj subjekta upisa 1-8386.
Razrješava se dužnosti likvidatora Tursun Bajazid, Sarajevo.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 1-8386 i svih javnih registara.
Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 081034 13 L
12. maja 2014. godine
Zenica

(03-3-1559/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: