Zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica Privredno društvo Pellet d.o.o. Nevesinje - u likvidaciji

Datum objave: 02.01.2020. 10:04 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 108, 24.12.2019

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Mirjana Kokotović, rješavajući u postupku sprovođenja likvidacije nad imovinom pravnog lica: Privredno društvo “Pellet” društvo sa ograničenom odgovornošću Nevesinje - u likvidaciji, Ulica Rada Radovića broj 17/B, Nevesinje, MB 11113176, MBS 62-01-0013-14, JIB 4403685230005, nakon izvještajnog ročišta, održanog 5.12.2019. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Privredno društvo “Pellet” društvo sa ograničenom odgovornošću Nevesinje - u likvidaciji, Ulica Rada Radovića broj 17/B, Nevesinje.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Borko Šupeta iz Istočnog Sarajeva, Ulica Ive Andrića broj 17C.
3. Ovo rješenje objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisaće se iz Registra poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Trebinju, MBS 62-01-0013-14.
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Obrazloženje
Rješenjem ovog suda, broj: 62 0 L 012210 19 L, od 8.10.2019. godine, pokrenut je postupak likvidacije nad pravnim licem: Privredno društvo “Pellet” društvo sa ograničenom odgovornošću Nevesinje, kojim su pozvani povjerioci da u roku od trideset dana, računajući pet dana od dana objavljivanja prijave Sudu potraživanja koja imaju prema dužniku.
Rješenje je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 89, od 28.10.2019. godine, i na oglasnoj tabli Suda istog dana kada je Rješenje i doneseno. U ostavljenom roku u spis Suda zaprimljena je samo jedna prijava potraživanja, koju je podnio povjerilac JP “Vodovod” a.d. Nevesinje, na iznos od 504,73 KM, koje potraživanje je likvidacioni upravnik priznao kao osnovano i isto je u cijelosti izmireno, o čemu je dokaz u spisu.
Sud je, imajući u vidu tu činjenicu i izvještaj likvidatora na ročištu odr- žanom 5.12.2019. godine, po kome pravno lice nema neizmirenih obaveza prema povjeriocima, nema imovine kojom raspolaže i ne obavlja djelatnost, te datog prijedloga za zaključenje likvidacije, odlučio zaključiti likvidacioni postupak u smislu člana 14. Zakona o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/02) i razriješiti likvidatora njegove službe.
Odluka o brisanju pravnog lica u svim javnim registrima, koja će se sprovesti po službenoj dužnosti po pravosnažnosti ovog rješenja, donesena je u skladu sa članom 15. Zakona o likvidacionom postupku, a odluka o troškovima likvidacionog postupka zasniva se na odredbi člana 10. istog zakona.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci u roku od osam dana od dana objavljivanja putem ovog suda. Žalba se podnosi u tri primjerka.

Likvidacioni sudija

Mirjana Kokotović, s.r.

(62 0 L 012210 19 L-su)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: