Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem AUTO LINE d.o.o. Grude

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014


Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS


Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem AUTO LINE doo Grude-MBS: 1-2716. Preostala imovina društva, uključujući i novčana sredstva na računima kod UniCredit Bank d.d. Mostar, predaju se osnivaču društva Marko Leko, Donji Mamići bb Grude.
Razrješava se dužnosti likvidatora Stipe Leko sin Jure, Leke bb, Tihaljina. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena pravna osoba brisat će se u svim javnim registrima.
Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 L 032011 14 L
20. svibnja 2014. godine
Široki Brijeg
(03-3-1598/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: