Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem AVDAGIĆ TRGOVINA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 19.09.2016. 13:36 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 14.09.2016

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Sanja Jaramaz-Dedić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AVDAGIĆ TRGOVINA" doo Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, ugositeljstvo i turizam Sarajevo, ul. Lukavička cesta do 26, na ročištu održanom dana 05.09.2016. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVDAGIĆ TRGOVINA" doo Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, ugositeljstvo i turizam Sarajevo, ul. Lukavička cesta do 26.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora AVDAGIĆ MUNIB, Potočari bb, Srebrenica.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 1-16828, a po rješenju broj 065-0-RegZ-16-003793 od 24.05.2016. godine.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 


Broj 65 0 L 558640 16 L
05. septembra 2016. godine
Sarajevo
(O-775/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: