Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem BOSNIAN ZIAD d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021. 15:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 31, 21.04.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Nebojša Joksimović u likvidacionom postupku nad pravnim licem BOSNIAN ZIAD Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Josipa Štadlera broj 6 Sarajevo, Stari Grad, na ročištu održanom dana 13.04.2021. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1.  Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNIAN ZIAD Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Josipa Štadlera broj 6, Sarajevo, Stari Grad.
2. RazrIješava se dužnosti likvidatora Mersiha Beganović-Memić, ul. Bajrama Zenunija 4/II, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0999-16.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 877477 20 L
13. aprila 2021. godine
Sarajevo
(O-325/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: