Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ALTA-COMMERCE d.o.o. Breza

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 36, 14.05.2014

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedić Miralem, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ALTA-COMMERCE" d.o.o. Breza, ul. Trg rudara broj 12, Breza, kojeg zastupa punomoćnik Šehić Mirsad, advokat iz Breze, nakon održanog ročišta kome je prisustvovao likvidator dana 25.04.2014. godine donio je slijedeće:

RJEŠENJE


I
Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ALTA-COMMERCE" d.o.o. Breza, ul. Trg rudara broj 12, Breza, Breza, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0511-10.
 

II
Razrješava se dužnosti likvidatora Šehić Mirsad, advokat iz Breze.
 

III
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedeno pravno lice brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0511-10 i svih javnih registara.
 

IV
Preostala imovina vlasništvo navedenog pravnog lica, kako slijedi:
a) nekretnine, i to:
- parcela označena kao k.č. br. 178/3 zv. oranica Podlešće u naravi oranica površine od 1.688 m 2,
- parcela označena kao k.č. br. 178/17 zv. oranica Selišće u naravi oranica površine od 1.968 m 2,
- parcela označena kao k.č. br. 178/4 zv. oranica Skladovi u naravi oranica površine od 2.329 m 2,i
- parcela označena kao k.č. br. 178/24 zv. livada Sklad u naravi livada površine od 498 m 2,
upisane u zk. ul. br. 856 u K.O. SP Potkr aj sa pravom vlasništva u korist "ALTA-COMMERCE" d.o.o. Breza sa 1/1 dijela, pripadaju osnivaču "JUNUZOVIĆ-KOPEX" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju, promet roba i usluga, uvoz i izvoz Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, Modrac, Studenac bb, sa dijelom 1/1;
b) Novčana sredstva na transakcijskom računu kod UniCredit bank d.d. Mostar broj 3385802225567491 u iznosu od 404.571,31 KM sa stanjem na dan 21.04.2014. godine, pripadaju osnivačima na jednake dijelove i to: 202.285,65 KM, i 2. osnivaču "JUNUZOVIĆ-KOPEX" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju, promet roba i usluga, uvoz i izvoz Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, Modrac, Studenac bb, u iznosu od 202.285,65 KM.

V
Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 101076 13 L
25. aprila 2014. godine
Zenica
(03-3-1413/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: