Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem E-SOL društvo za trgovinu, posredništvo i usluge d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeće

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "E-SOL" društvo za trgovinu, posredništvo i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora ZEČEVIĆ ADIS iz Vogošće.

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1- 25352, a po Rješenju broj 65 0 L 204056 11 L od 25.10.2011. godine.

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 204056 13 L2
23. januara 2014. godine
Sarajevo


(O-278/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: