Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem HGP ENERGY d.o.o. Vareš

Datum objave: 20.09.2016. 12:11 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 14.09.2016

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedić Miralem, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HGP ENERGY" d.o.o. Vareš - Gospodarsko društvo za trgovinu, graditeljstvo i usluge, ul. Zvijezda broj 25, Vareš, odlučujući po prijedlogu likvidatora Hasanagić Edina iz Vareša, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenim pravnim licem, na ročištu održanom dana 31.08.2016 godine kome je prisustvovao likvidator, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HGP ENERGY" d.o.o. Vareš - Gospodarsko društvo za trgovinu, graditeljstvo i usluge, ul. Zvijezda broj 25, Vareš, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0403-08 (stari broj 1-9055). Razrješava se dužnosti likvidator Edin Hasanagić iz Vareša. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedeno društvo brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0403-08 (stari broj 1-9055). Preostala imovina u vlasništvu navedenog pravnog lica koju čine: - novčana sredstva na transakcijskim računima kod UniCredit bank d.d. Mostar broj 3389002203378387 u iznosu od 900,78 KM i na deviznom računu broj BA39 3389 1048 0141 4548 u iznosu od 550,44 eura, sa stanjem na dan 29.08.2016. godine, - fiskalna kasa, serijski broj AB028210, računovodstvene vrijednosti 434,00 KM, pripada osnivaču Broskvar Milenku iz Hrvatske, vlasniku udjela društva sa dijelom od 100%. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 133436 16 L
31. augusta 2016. godine
Zenica
(03-3-2608/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: