Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Italy d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

Datum objave: 28.09.2016. 12:39 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 82, 23.09.2016


Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Dragan Borovčanin, rješavajući u postupku sprovođenja likvidacije nad pravnim licem “Italy” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, van ročišta, 30.8.2016. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem “Italy” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Knežević Branka, dipl. ekonomista, iz Istočnog Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisaće se iz registra Okružnog privrednog suda Istočnom Sarajevu.
4. Ovo rješenje objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Obrazloženje
Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 L 009741 16 L, od 26.5.2016. godine, pokrenut je postupak likvidacije nad pravnim licem “Italy” d.o.o. Isto čno Novo Sarajevo.
Oglas o pokretanju likvidacionog postupka objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 46/16, od 10.6.2016. godine, kao i na ogla- snoj tabli Suda istog dana kada je Rješenje i doneseno.
U ostavljenom roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijavu potra- živanja podnio je Fond PIO Filijala Istočno Sarajevo na iznos od 465,53 KM.
Na ispitnom ročištu, održanom 14.7.2016. godine, punomoćnik Fonda PIO Filijala Istočno Sarajevo povukao je svoju prijavu potraživanja iz razloga što je potraživanje Fonda PIO izmireno u cijelosti 8.7.2016. godine, te s obzirom da drugih prijava potraživanja nije bilo, stekli su se uslovi za zaključenje likvidacionog postupka u ovom predmetu u smislu odredaba člana
14. Zakona o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/02, od 14.10.2002. godine), te razriješen likvidacioni upravnik njegove službe.
Odluka o brisanju pravnog lica u svim javnim registrima koja će se sprovesti po službenoj dužnosti po pravosnažnosti ovog rješenja donesena je u skladu sa članom 15. istog zakona, a Odluka o troškovima likvidacionog postupka zasniva se na odredbi člana 10. Zakona o likvidacionom postupku.
Likvidacioni sudija,
Dragan Borovčanin, s.r.


Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja Višem privrednom sudu u Banjoj Luci putem ovog suda. Žalba se podnosi u tri primjerka.
(61 0 L 009741 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: