Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem LJEKARNIČKA USTANOVA A.D.T. - Eurolijek Ljubuški

Datum objave: 22.09.2016. 14:11 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 74, 21.09.2016


Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS

 


Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem LJEKARNIČKA USTANOVA A.D.T. - EUROLIJEK Ljubuški - MBS: 64-05-0006-14. Preostala imovina društva, koja se sastoji od iznosa od 2.000,00 KM na ime udjela člana u d.o.o. kao i novčana sredstva na računima kod Raiffeisen Bank dd BiH, predaju se osnivaču društva Ante Tomić, Juraja Dalmatinca bb, Ljubuški. Razrješava se dužnosti likvidatora Ante Tomić, Juraja Dalmatinca bb,  Ljubuški. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena pravna osoba brisat će se u svim javnim registrima. Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 64 0 L 041560 16 L
09. rujna 2016. godine
Široki Brijeg
(03-3-2720/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: