Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem MINO d.o.o. Ilijaš

Datum objave: 14.01.2020. 09:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2020


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge "MINO" Ilijaš ul. Moševička do br. 135, Podlugovi, Ilijaš, na ročištu održanom dana 25.12.2019. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge "MINO" Ilijaš ul. Moševička do br. 135 Podlugovi, Ilijaš.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Beganović-Memić Mersiha, advokat iz Sarajeva, ul. Bajrama Zenunija br. 4/II.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 65-01-0822-12 (stari broj 1-23833).

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 748982 19 L
25. decembra 2019. godine
Sarajevo
(O-1122/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: