Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem OUTLINE Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem OUTLINE Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora HUJIĆ ZEKIJA, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-23883.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 358999 13 L
23. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-396/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: