Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SOLVITA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SOLVITA " društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Buka broj 6, Sarajevo Centar, na ročištu održanom dana 19.05.2014. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SOLVITA" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Buka broj 6, Sarajevo Centar.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Senad Bilić, advokat iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0371-10, a po Rješenju broj 065-0-Reg-10-002498 od 03.09.2010. godine.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 240673 12 L
19. maja 2014. godine
Sarajevo
(03-3-1608/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: