Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem STROJOGRADNJA d.o.o. Široki Brijeg

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem STROJOGRADNJA doo Široki Brijeg -MBS: 1-4262.
Preostala imovina društva, uključujući i novčana sredstva na računima kod UniCredit Bank d.d. Mostar , predaju se osnivaču društva Nenadu Planiniću, Ljuti Dolac bb, Široki Brijeg. Razrješava se dužnosti likvidatora Nenad Planinić, Ljuti Dolac bb, Široki Brijeg .
Razrješava se dužnosti likvidatora Marija Primorac, Fra Petra Bakule 6, Ljubuški.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena pravna osoba brisat će se u svim javnim registrima.
Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 L 031556 13 L
24. travnja 2014. godine
Široki Brijeg

(03-3-1370/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: