Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem WERKOS BH d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Sarajevo

Datum objave: 20.10.2016. 08:46 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 80, 12.10.2016


Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem WERKOS BH d.o.o. za inženjering u graditeljstvu Sarajevo, Ul. Hasana Brkića br. 30/1.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora BRČANINOVIĆ AJDIN.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0138-10 a po rješenju broj 065-0-Reg-10-001492 od 28.05.2010. godine.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 546171 15 L
04. oktobra 2016. godine
Sarajevo
(O-843/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: