Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom ROMA COMPANY d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "ROMACOMPANY" DOO Mostar sa sjedištem u Mostaru, ul. Kneza Višeslava bb (SPC ORKA), zastupan po direktoru Marija Marijanović, na ročištu dana 13.05.2014. godine, donio je

 

RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "ROMA COMPANY" DOO Mostar sa sjedištem u Mostaru, ul. Kneza Višeslava bb (SPC ORKA).

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Boško Raguž iz Mostara.

3. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra Općinskog suda u Mostaru, upisana Rješenjem broj Tt-O-24/12 od 23.03.2012. godine, MBS 58-01-0025-12.

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.

5. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 58 0 L 141664 13 L

16. svibnja 2014. godine

Mostar

(03-3-1570/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: