Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Rezultati konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi

Datum objave: 08.03.2021. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO - SANSKI KANTON

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Broj: 07-11-5-8088/20

Dana : 08.03.2021. godine

 

 

Na osnovu člana 70 stav (3), člana 33. Stav (1) tačka b) i člana 34.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14, nakon provedenog Konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, na prijedlog Konkursne komisije, Općinski načelnik  d o n o s i:

 

 

ODLUKU

o izboru nagrađenih učesnika konkursa za izradu  idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi

 

I    Usvaja se prijedlog Konkursne komisije u provedenom postupku Konkursa za  izradu  idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi.

 

II  Proglašavaju se učesnici konkursa kojima se dodjeljuju nagrade, kako slijedi:

 

1. NAGRADA u vrijednosti od  2.000,00 KM, radu pod šifrom: AB1442, autora:  „BIS TIP” doo Sarajevo

2.  NAGRADA u vrijednosti od  1.200, 00 KM, radu pod šifrom: DM0927, autora Maja Ibrahimpašić ma.arh i Danijela Jelić, ma.arh

3. NAGRADA u vrijednosti od   800,00 KM, radu pod šifrom: DV4000, autora: „STUDIO  DVA” d.o.o Sarajevo

III  Autori nagrađenih rješenja dužni su da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke o izboru nagrađenih radova dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova  u skladu sa datom izjavom iz člana 45.  Zakona o javnim nabavkama, ukoliko iste nisu dostavili u sastavu konkursne dokumentacije.

IV  Sa autorima nagrađenih konkursnih radova zaključiti će se Ugovor i isplatiti nagrade na temelju Ugovora i   uslova iz tenderske dokumentacije, po  proteku od 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti ove Odluke.

 

V Odluka o izboru nagrađenih učesnika konkursa objavit će se na web stranici www.opcinabosanskakrupa.ba  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom  70 stav (6) i članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke proveden je putem konkursa za izradu idejnog rješenja, a pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 31.12.2020. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim  PDV-om je: 4.000, 00 KM.

Obaviještenje o javnoj nabavci broj: 1272-6-2-175-3-115/20 od 31.12.2020. godine - objavljeno na portalu JN i ispravka za obavještenje o nabavci  broj1272-6-2-175-8-6/21 od 03.02.2021. godine   u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1/21 od 08.01.2021  i 8/21 od 5.2.2021. godine.

Konkursna Komisija je imenovana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-04-8091/20 od 31.12.2020.godine .

Konkursna Komisija je konstatovala da je do 25.02.2021.godine  do 1100sati pristiglo 3 (tri) rada sa slijedećim redoslijedom pristizanja i slijedećim šiframa prispjelih konkursnih radova:

 

R. br

Šifra konkursnog rada

Datum prijema

Sat prijema

 

DV4000

22.02.2021. godine

12:30

 

DM0927

25.02.2021. godine

 9:23

 

AB1442

25.02.2021. godine

10:06

 

Konkursna komisija je utvrdila da su svi  radovi predati blagovremeno i dostavljeni u neprozirnoj, zatvorenoj, bijeloj koverti, formata A3, sa identifikacionom šifrom  u uglu omota, koja se upisuje u desnom gornjem uglu omota (sastoji se od dva velika slova i četiri broja ) sa naznakom naziva predmetne javne nabavke, na sredini.

Konkursna Komisija   na  I sjednici pristupila otvaranju  i pregledu  radova(KOVERTA –“Konkursni rad”) u skladu sa zahtjevanim u tački 8 konkursne dokumentacije, a koji je obuhvatao  slijedeće:

- Tekstualno dio - obrazloženje sa precizno definiranim glavnim aspektima konceptualnog rješenja, analizama, razvojem ideje, objašnjenjem vizualnog i interaktivnog karaktera prostora. Tekstualni dio mora biti uvezan u formatu  A4 u 4 (četiri) primjerka. Uz tekstualni dio treba priložiti i popis svih priloga konkursnog rada.

- Grafički dio - prilozi  u adekvatnoj razmjeri, uvezani i formatirani na A4 u 4 (četiri)primjerka, koji su potrebni za razumijevanje rada. Prezentacija idejnog rješenja uključuje idejno urbanističko-pejzažno i arhitektonsko rješenje: situacioni prikaz parcele sa okruženjem (postojeće i planirano), urbanističko rješenje sa  parternim i hortikulturnim uređenjem, saobraćajno rješenje, planove rasvjete, karakteristični presjeci i pogledi, idejno rješenje – redizajn fasade objekata, situaciju sa rasporedom i prijedlogom tipa mobilijara, detalji, prijedlog faznosti gradnje i procjena troškova gradnje i ostali prilozi po izboru autora (skice, 3D vizualizacija, po mogućnosti video prezentacija).

- Finansijski dio - prijedlog faza gradnje i procjena troškova gradnje kroz tabelarni prikaz, koji će biti uvezan zajedno sa tekstualnim dijelom u 4 (četiri) primjerka.

- Projketno-tehnička dokumnetacija mora biti izrađena u printanom obliku i elektronskom zapisu u .dwg formatu(grafika) i PDF, WORD i exel (tekstualni dio). Pojedinačni projekti u printanom obliku trebaju biti uvezani u mape složene u A4 format i predane u 4 (četiri) primjerka.

Komisija  je izvršila pregled svih dostavljenih radova po zahtjevanom u tački 8 konkursne  dokumentacije i

konstatovala  da su pristigli konkursni radovi formalno zadovoljili  traženo konkursnom dokumentacijom i sadrže Tekstualni dio, Grafički dio, Finansijski dio i projektno-tehnički dokumnetaciju kako je traženo tačkom 8. konkursne  dokumentacije. 

Konkursna Komisija je konstatovala da će se sva tri pritigla konkursna rada  uzeti  u razmatranje, sa redoslijedom pristizanja i slijedećim šiframa prispjelih konkursnih radova:

 

Redni

broj

Šifra konkursnog rada

1.

DV4000

2.

DM0927

3.

AB1442

 

Na nastavku sastanka dana 02.03.2021. godine u 8:00 sati,  Konkursna Komisija je  uzela u pregled svaki konkursni  rad prema kritirijima za ocjenjivanje radova, po tački 6. Konkursne dokumentacije poredanih po značaju:

Originalnost i inovativnost ideje ………………………………………...………(0-20 bodova)

Prostorna usklađenost sa postojećim ambijentom–arhitektonsko-pejzažna..(0-20 bodova)

Estetska i oblikovna rješenja……………………………………………………..(0-20 bodova)

Izvodljivost predloženog rješenja…………………………………….....……… (0-20 bodova)

Racionalnost i ekonomičnost rješenja (usklađenost kreativnih i komercijalnih aspekata) (0-20 bodova)

 

 

Konkursna komisija je u toku evaluacije idejnih rješenja poštovala pravile struke iz oblasti arhitekture, urbanizma i hortikulture, te kriterija sadržanih u konkursnoj dokumentaciji, te na osnovu toga  i analizirala  konkursne radove i izvršila bodovanje svakog rada od strane svakog člana Komisije, te o tome sačinila konačnu  tabelu  za ocjenjivanje sa ukupnim bodovima  za svakog kandidata, i to kako slijedi:

 

Redni

broj

Šifra konkursnog rada

Ukupan broj bodova

1.

AB1442

76

2

DM0927

71

3.

DV4000

57

 

 

 

 

 

 

Rad Konkursne Komsije je također obuhvatao i utvrđivanje prednosti, nedostataka i rangiranje konkursnih radova, koje čini sastavni dio Izvještaja o radu Konkursne Komisije.

 

Dana 05.03.2020. godine sa početkom u 12 00 sati i velikoj Sali Općine Bosanska Krupa Konkursna komisija je održala javno otvaranje koverte sa oznakom „Autor“,  te prema šiframa povezivanje autora sa konkursnim radovima i to kako slijedi:

 

Redni broj

Šifra konkursnog rada

Podaci o autoru/autorima

 

DV4000

Autor „STUDIO  DVA” d.o.o Sarajevo

 

DM0927

Autor Maja Ibrahimpašić  ma.arh.

Danijela Jelić, ma.arh.

 

AB1442

Autor „BIS TIP” doo Sarajevo

 

Javnom otvaranju se pristupilo nakon sačinjavanja Zapisnika o pregledu i ocjeni konkursnih radova i izvještaja o radu  Konkursne komisije koji se odnosi na evaluaciju predloženih idejnih rješenja.

Na javnom otvaranju koverte „Autor“   nije bilo prisutnih učesnika.

Konkursna Komisija  je nakon javnog otvaranja koverte sa oznakom „Autor“, pristupila povezivanju autora sa šiframa  konkursnih   radova , provjeri kvalifikovanosti ponuđača kako bi utvrdila da li su ponuđači ispunili formalno pravne uslove propisane u tenderskoj  dokumentaciji.

 

Komisija je konstatovala slijedeće:

Ponude svih ponuđača, su prihvatljive jer ispunjavaju kvalifikacione uslove  (lična sposobnost, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) zahtjevane u tenderskoj dokumentaciji.

 

Nakon provjere kvalificiranosti ponuđača i prema izvještaja o radu  Konkursne komisije  u dijelu ocjene konkursnih radova  kojim je izvršena ocjena konkursnih radova i sačinjena rang lista sa navedenim bodovima koja je prikazana u Tabeli sa sjednice Konkursne Komisije od  02.03.2021. godine, Komisija je nakon otvaranja koverte “Autor” povezala istu sa Konkusnim radom.

 

Konačna rang lista:

 

R. br

Šifra konkursnog rada

Ukupan broj bodova

Podaci o autoru/autorima

 

AB1442

76

Autor „BIS TIP” doo Sarajevo

 

DM0927

71

Autori

Maja Ibrahimpašić  ma.arh

Danijela Jelić, ma.arh.

 

DV4000

57

Autor „STUDIO  DVA” d.o.o Sarajevo

 

Konkursna Komsija imenovana u ovom postupku nabavke, na osnovu provedenog postupka i izvještaja  o evaluaciji konkursnih radova,  nakon otvaranja koverte “Autor”   jednoglasno je predložila Općinskom načelniku da donese Odluku o odabiru i dodjeli nagrada učesnicima/kandidatima konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, kako slijedi:

 

Redni

broj

Šifra konkursnog rada

Ukupan broj bodova

Podaci o autoru/autorima

Iznos nagrade

 

AB1442

76

Autor „BIS TIP” doo Sarajevo

2.000, 00 KM

 

DM0927

71

Autor Maja Ibrahimpašić  ma.arh

Danijela Jelić, ma.arh.

1.200, 00 KM

 

DV4000

57

Autor „STUDIO  DVA” d.o.o Sarajevo

   800, 00 KM

 

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da su Konkursna Komisija, pravilno  i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih radova, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije i kriterija za ocjenu radova.

 

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da  je  Komisija u  svemu pravilno postupila te da je izbor nagrađenih učesnika konkursa izvršen jednoglasno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke  može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

 

                

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: