Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Dopuna liste za javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja Vaučer za posao

Datum objave: 09.08.2022. 13:09 / Izvor: Akta.ba, 02.06.2022.

Bosna i Hercegovina

Federaeija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Vlada

 

Broj: 02-04-22299-23/22

Sarajevo, 02.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 12. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine Vlada Kantona Sarajevo, na 81. sjednici održanoj 02.06.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUCAK

 

1.         Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, kojaje sastavni dio ovog zaključka.

 

2.         Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

 

3.         Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona. grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton. grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

 

4.         Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbijeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022.

5. Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove * „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

 

Broj: 02-04-22299-23.1/22

Sarajevo.02.06.2022.godine

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslovc za učc.šćc u Programu sufinansiranja zapoSljavanja šchidskih porodica i porodica poginulih branitelja "Vaučer /а posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rb

г

Podaci o poslodavcu

Status predm eta

Ukupan

broj uposleni

h u moment u

podnoše

nja zahtjeva

Traženo sufinnnsiranje

Odobreno sufinansiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaučera

Broj Pred meta

Nazlv posloda

vca

Oviašte

na osoba

Adresa

Sjediš te

Broj ukupn 0

tražen ih osoba

VSS/

vSs

SSS/ KV

N к,

PK

NS S

Broj odobre nih osoba

VSS/

vSs

SSS/ KV

N K, PK

i

NS

s

38

JU DOM

Abel

Vrazova

Ccntar

tJvažen

2087

8

4

4

0

8

4

4

0

Omerović

04/1-

 

ZDRAVL

Baltić

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamela,

34-54-

 

JA

direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhović

VZP/

 

KANTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amra, Feriz

22

 

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senad.

 

 

SARAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suljaković

 

 

vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rcfija, Raonić Sabina. Edin Omerspahić.

 

Čehajić Encla. Alić Alija

 

VSS-inžinjer medicinske radiologijc хЗ

 

vss-

 

diplomirana sestra

 

sss-

 

fizioterapeut

 

SSS-pedijatrijska scstra

 

KV- vozač

 

KV- stručni poslovi u skladu sa strućnom spremom

 

 

 

 

 

39

Privatna ordinacija

Fizio Restart - Centar za

fizikalnu terapiju i rehabilita ciju

Muhare

mović

Edisa

Alipalina 127

Centar

Uvažen

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Džajić Ajkuna

VSS- fizioterapeu

04/1- 34-53- VZP/ 22

40

Sentry d.o.o.

Adis Dučić

Branilaca Sarajeva 20

Centar

Uvažen

5

1

1

0

0

1

1

0

0

Celebić Aida

VSS- administrativ ni poslovi

04/1- 34-43- VZP/ 22

41

Univerzit

et u Sarajevu- Fakultet političkih nauka

Turčalo Sead

Skenderija

72

Centar

Uvažen

85

1

1

0

0

1

1

0

0

Sadiković Melina

VSS- viši

stručni saradnik za administrativ ne poslove

04/1- 34-51- VZP/

22

42

Mand d.o.o.

Mesihovi ć Damir

Azize Saćirbego vić 80B

Novo Saraje vo

Uvažen

2

1

1

0

0

1

1

0

0

Mesihović Nejra

VSS- magistar menadžmenta

04/1- 34-50- VZP/ 22

43

JU OS Hasan Kikić

Almir Pleh

Gorica 27

Centar

Uvažen

54

1

1

0

0

1

1

0

0

Omerhodžić Sabrina

VSS- sekretar škole

04/1- 34-52- VZP / 22

44

JP

FILMSKl CENTAR SARAJE VO d.o.o.

Ines TANOVI

Ć

Fadila Jahića Španca 1

Centar

Uvažen

5

1

1

0

0

1

1

0

0

Delimustafić Enida

VSS- dizajniranje i

04/1- 34-46- VZP/ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordiniranje

 

45

Kantonal nizavod za zastitu kultumo- historijsk

og i prirodnog naslijeđa Saraievo

Boris Trapara

Josipa Stadlera 32

Stari Grad

Uvažen

15

I

1

0

0

1

I

0

0

Pustahija Nihada

VSS- arhitekta

04/1- 34-48- VZP/ 22

46

ARSA d.o.o.

Sefika Mešić

Paromlins ka 53. B

Novo Saraje

VO

Uvažen

2

1

I

0

0

1

I

0

0

Husnija Riđić-Musić

VSS- računovodstv eni poslovi

04/1- 34-47- VZP/ 22

47

TR Astor

Cama Sehada

Telali bb

Stari Grad

Uvažen

2

I

1

0

0

1

I

0

0

Edina Husejnović Sabanija

VSS- menadžer

04/1- 34-49- VZP/ 22

48

JU OS "6 Mart"

Muhame d Cović

6. mart I

Hadžić i

Uvažen

61

I

0

1

0

1

0

1

0

Abaz Aida

SSS- higiieničarka

04/1- 34-56- VZP/ 22

49

Javna ustanova Terapijsk a

zajednica - Kampus Kantona Sarajevo

Hase Tirić

Kešelji bb

Ilidža

Uvažen

58

20

10

IO

0

12

5

7

0

Smajović

Sedin, Mustafić Nurdin, Rizvanović Dino, Turudija Munevera,

Ćenanović Lamija, Bajraktarević Edin, Ramović Jasmin, Bilić Dino, Ermin Kevro, Sanela Dolovac,

Azmir Mustafić, Colaković Alsada,

VSS-socijalni radni, SSS/KV elektrotehnič

ar, VSS- Menadžer u sportu, VSS-

Pravnik, VSS-Pravnik, VSS- Sociolog, SSS- grafički tehničar, SSS- aranžer,SSS- Gimnazija, KV-prodavač, SSS- Gimnazija,

 

04/1- 34-57- VZP/ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSS- Srednja strnčna sprema

 

50

JUOS "Stari Ilijas"

Alić Adem

Bosanski put 151

llijas

Uvažen

86

I

I

0

0

l

I

0

0

Ibrahimović Sadika

VSS- asistent u nastavi

04/1- 34-58- VZP/ 22

51

JUOS Edhem Mulabdić

Avdić Amela

Konak I

Stari Grad

Uvažen

72

2

2

0

0

2

2

0

0

Azra Sivić Bevab

Meridijana Hadžibulić

VSS- nastavnik razredne nastave

VSS- sekretar skole

04/1- 34-59- VZP/ 22

52

KJKP Vodovod i

kanalizaci ja d.o.o

Rusmir Salić

Jaroslava Cernija 8

Stari Grad

Uvažen

857

4

3

1

0

4

3

l

0

Kućanović Envera, Delić

Mirsada, Suman Alma, Zeljković Eldin, SSS- ekonomski tehničar,

VSS- Masinski inžinjer, VSS- Sociologija,

04/1- 34-60- VZP/ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSS-Inžinjer saobraćaja i komunikacija

-

53

OD GRADNJ AMK

KOSOV

AC MUFID

Zeleni put

30

Ilidza

Uvažen

I

l

I

0

0

I

I

0

0

Kosovac Senada

VSS- administartiv ni poslovi

04/1- 34-61- VZP/ 22

54

JUOS Silvije Strahimir Kranjčevi

c

Iserić Amira

Mehmed

pase Sokolović a 2

Centar

Uvažen

43

I

I

0

0

I

I

0

0

Celik Saima

VSS-socijalni radnik

04/1- 34-62- VZP/

22

55

UMA MULLE R

GROUP d.o.o.

Palinić Sasa

Skender pasina 1

Centar

Uvažen

I

I

I

0

0

I

I

0

0

Serer Dino VSS- pravnik

04/1- 34-63- VZP/ 22

56

JU Srednjosk olski centar Nedžad lbrisimov ić Ilijas

Amir Džafo

Kakanjska 16

Ilijas

Uvažen

66

3

2

I

0

3

2

I

0

Bikić Eldar

Ramela Ibrahimović

Amra Huseinović

VSS-dipl. pravnik

VSS- dipl.ekonomi sta

04/1- 34-66- VZP/

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV- higijenicar

 

57

lnstitut za standarde i

sigurnost d.o.o.

Mahmut

ović Nermin

Stupska bb

llidza

Uvažen

I

1

1

0

0

I

I

0

0

Maida Sahinović Drnda

VSS-profesor islamske teologije

04/1- 34-64- VZP/ 22

58

OD D- Graf

Denis Mehanov ić

Trebinjska

139

Novi Grad

Uvažen

2

I

0

I

0

I

0

I

0

Mustafa MehanovićSS S- montažer

04/1- 34-65- VZP/ 22

59

JU Zavod zajavno zdravstvo KS

Aida Pilav

Dr:Mustaf e Pintola 1/Ш

llidža

Uvažen

103

1

I

0

0

I

I

0

0

Tahirbegović Samra

VSS-dipl.ing. laboratorijske dijagnostike

04/1- 34-8I- VZP/ 22

60

KJP Veterinars ka stanica

Nasiha Spahić

Nikole Sopa 41

Hidža

Uvažen

43

I

I

0

0

I

I

0

0

Serer Damir

vss

04/1- 34-80- VZP/ 22

61

Veterinars ka stanica Novi Grad

Aldin Cosović

Tjepovack i put 2

Novi Grad

Uvažen

8

I

I

0

0

I

I

0

0

Salko Kavazić

VSS- veterinar

04/1- 34-73- VZP/ 22

62

Ginekolo

ska ordinacija Dr.

Begović Vernes

Nedima Filipovića 8

Novo Saraje

VO

Uvažen

2

I

I

0

0

1

1

0

0

Amela Radoncić

YSS-

04/1- 34-69- VZP/ 22

 

 

Begović Vernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrativ ni radnik

 

63

Putnička agencija "Zlatna Koliba"

Sedagliat Moham mad

Cifluk bb

Ilijaš

Uvažen

2

1

0

1

0

1

0

1

0

Husejnović Elma

SSS- administrativ ni radnik

04/1- 34-79- VZP /

22

64

TR Bukva

Bukva Amir

Vratuša bb

Ilijas

Uvažen

1

I

0

1

0

1

0

1

0

Bukva Fahreta

SSS-trgovac

04/1- 34-78- VZP /

22

65

Pamuk

d.o.o.

Neriman Sokolovi

ć

Trg heroja

" 17

Novo Saraje vo

Uvažen

29

1

1

0

0

1

1

0

0

Baždar Vanina

VSS-socijalni radnik

04/1- 34-75- VZP / 22

66

JU Zavod za hitnu medicins ku pomoć KS Hitna KS

v.d. Amra Bašić- Zivadino vić

Kolodvors ka 14

Novo Saraje vo

Uvažen

321

16

5

11

0

2

0

2

0

Nurija Brkanić

Adnan Džuho

KV- Metalostrugar , KV-Vozač motornih vozila

04/1- 34-70- VZP/ 22

67

JP

Olimpijsk i bazen Otoka

Avdija Hasanovi ć

B.M.Selim ovića 83b

Novi Grad

Uvažen

49

3

2

1

0

3

2

1

0

Saudin Sablja, Dino Rizvanović,

Sanela Arnautović

04/1- 34-68- VZP /

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSS- Menadžer u sportu, VSS- Menadžer u sportu, SSS- elektrotehnič ar

 

68

Saračević računovo dstvo d.o.o.

Amar Saračevi ć

Ahmeda Rizve 35

Vogos ća

Uvažen

2

I

I

0

0

I

I

0

0

Vahdeta Custović

VSS-stručni saradnik za prirodne vrijednosti

04/1- 34-94- VZP/ 22

69

NEIMAR I d.o.o.

Sedad Mizdrak

Pijačna 70

Ilidža

Uvažen

73

I

1

0

0

I

1

0

0

Aida Alić - VSS ( nadzor i restauracija kulturno- h istorijskih objekata)

04/1- 34-93- VZP/ 22

70

KJU za zastićena prirodna područja

Asad Jeleskovi ć

Branilaca Sarajeva br.28/1

Centar

Uvažen

49

I

I

0

0

I

I

0

0

Vahdeta Custović

VSS-stručni saradnik za

prirodne vrijednosti

04/1- 34-82- VZP/ 22

71

JUOS Porodice ef.Ramić

Semso Pačariz

Nova cesta 62

Vogos ća

Uvažen

46

I

I

0

0

I

I

0

0

Naza Mustafić- Handžić -

VSS ( Profesor pedagogije )

04/1-

34-95-

VZP/

22

72

OD

Serdarev

Skenderpa

Centar

Uvažen

1

I

I

0

0

1

I

0

0

Bisera

04/1-

 

 

Kreativni studio Cabra Loca

ić Ida

šina 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voljevica

VSS- administrativ ni poslovi

34-83- VZP/

22

73

Ur gostionic

a sa pružanje m usluga smještaja Bosna

Colak Lamija

Butmirska cesta 8

Ilidza

Uvažen

11

1

0

1

0

1

0

1

0

Džebo Samra

SSS- recepcioner

04/1- 34-84- VZP/ 22

74

JUOS "Stari Ilijaš"

Alić Adem

Bosanski put 15I

Ilijaš

Uvažen

86

3

3

0

0

2

2

0

0

Nizama Kolašinac -

VSS (diplomirani ekonomista )

Elzana Kahriman -

VSS (magistar razredne nastave )

04/1- 34-91- VZP/ 22

75

NIRMAL

doo

Nirmela Kadrić

Butmirska cesta 8

Ilidža

Uvažen

2

1

0

1

0

1

0

1

0

Edib Murić - SSS (čuvar)

04/1- 34-87- VZP/ 22

76

asaad Al- akeel

Zejd Bjelić

Prve Bošnjačke

Ilidža

Uvažen

2

1

0

1

0

1

0

1

0

Edis Mavrić - SSS ( kuhar)

04/1- 34-86-

 

 

d.o.o.

 

brigade 29 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZP/ 22

77

OBRTNI

ČKA RADNJA "B.A.H.- 3"

Belmir Hadžovi

ć

Ismeta Alajbegovi ća Serbe 14

Ilidža

Uvažen

3

I

0

1

0

I

0

I

0

Aldina Hadžović

sss

( knjigovodst vene usluge)

04/1- 34-88- VZP/ 22

78

KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o.

Sejfo Usanović

Semira Fraste 22

Novi Grad

Uvažen

318

I

0

1

0

I

0

1

0

Ennin Alagić

( KV - elektricar )

04/1- 34-89- VZP/ 22

79

TV Alfa d.o.o.

Bihorac Dževad

Tesanjska 24a

Centar

Uvažen

7

I

0

I

0

I

0

I

0

Irmela Sabanović ( SSS) - Voditelj revijalnog programa

04/1- 34-85- VZP/ 22

80

JU Druga osnovna skola

Almir

Cesko

Skolska I

Ilidža

Uvažen

71

I

I

0

0

I

I

0

0

Muhamed Leka

VSS- asistent u odjeljenju

04/1- 34-96- VZP/ 22

 

81

KJP

Samir

UI.

Centar

Uvažen

405

I

I

0

0

I

I

0

0

Semir Delić

04/1-

 

"Sarajevo

Omerovi

Marsala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-74-

 

- sume"

ć

Tita br. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSS- inžinjer

VZP/

 

d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumarstva

22

 

 

https://szks.ba/wp-content/uploads/2022/06/Program-%C5%A1ehidskih-porodica-i-porodica-poginulih-branilaca-Uvazeni.pdf

 

 

Bosna i Hercegovina

Federaeija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Vlada

 

Broj: 02-04-22299-23/22

Sarajevo, 02.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 12. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposienih u Kantona Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine Vlada Kantona Sarajevo, na 81. sjednici održanoj 02.06.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUCAK

 

1.         Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini. broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

 

2.         Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine, kojaje sastavni dio ovog zaključka.

 

3.         Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona. grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

 

4.         Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbijeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022.

 

5. Usvojene liste iz tacke 1. i 2. ovog zakljucka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Broj:02-04-22299-23.2/22 Sarajevo,02.06.2022.godine

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca- branitelja "Vaučer za posao'

po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

 

Podaci o poslodavcu

 

Ukupan broj uposleni h u

moment u

podnoše nja

zahtjeva

Traženo sufinansiranje

Podaci o

nezaposlenim

osobama-

nosioci

vaučera

 

 

Rbr

Naziv

poslod

avca

Ovlaštena osoba

Adresa

Sjedište

Status predmeta

Broj ukupno traženih osoba

Napomena

Broj

predmeta

 

9

Javna ustanova Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo

Hase Tirić

Kešelji bb

Ilidža

Odbijen

58

1

Emina Bandić

Nezaposlena osoba ne ispunjava uslove javnog poziva. Osoba sa vaučera, nije na evidenciji nezaposlenih KS

04/1-34-57- VZP/22

10

JUOŠ "Stari Ilijaš"

Alić Adem

Bosanski put 151

Ilijaš

Odbijen

86

1

Bahrija Zilčić

Nezaposlena osoba ne ispunjava uslove javnog poziva. Osoba sa vaučera, nije na evidenciji nezaposlenih KS radi osnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca

04/1-34-58- VZP/22

11

SOR MMM

Mubera Hadžić

Gazi Husrev begova br. 51

Stari Grad

Odbijen

0

1

Mahir Hadžić

Poslodavac,ne ispunjava uslove javnog poziva. Poslodavac nema osoba prijavljenih na penzijsko- invalidsko osiguranje, suprotno odredbama Programa, takoder nedostaje Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost, odnosno Izjava da nije PDV obveznik.

04/1-34-67- VZP/22

 

12

KJP

Samir

Ul.

Centar

Odbijen

405

1

Mirela Bander

 

 

"Sarajevo-

Omerović

Maršala

 

 

 

 

 

 

 

šume" d.o.o.

 

Tita br. 7

 

 

 

 

 

Nezaposlena osoba ne ispunjava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uslove javnog poziva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba sa vaučera, nije na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evidenciji nezaposlenih KS radi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osnivanja radnog odnosa kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drugog poslodavca

 

https://szks.ba/wp-content/uploads/2022/06/%C5%A0hidske-porodice-odbijeni.pdf

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: