Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Dopuna liste poslodavaca koji su ispunili uslove javnog poziva nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja Vaučer za posao

Datum objave: 25.08.2022. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2022.

Broj: 02-04-31266-1/22 Sarajevo

15.08.2022. godine  

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo"', broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 12. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021." godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine, 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine i 02-04- 26792-38.1/22 od 07.07.2022. godine Vlada Kantona Sarajevo, na 222. vanrednoj sjednici održanoj 15.08.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02- 04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine, 02- 04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine i 02-04-26792-38.1/22 od 07.07.2022. godine, koji je sastavni dio ovog zaključka.

2.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02- 04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine, 02- 04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine i 02-04-26792-38.1/22 od 07.07.2022. godine, koji je sastavni dio ovog zaključka.

3.Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

4. Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbjeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo*4 Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine.

5. Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo.

PREMIJER Edin Forto

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih

porodica i porodica poginulih branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rbr

Podaci o poslodavcu

Status pred­meta

Ukupan broj uposlenih u momentu podnošenja zahtjeva

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinansiranje

Podaci o

neza­poslenim osobama- nosioci vaučera

Broj Pred­meta

 

 

Naziv poslo­davca

Ovlašt ena osoba

Adresa

Sjedište

Broj ukupno traženih osoba

VSS/ VŠS

SSS /KV

NK, PK i

NSS

Broj odobreni h osoba

VSS

/

VŠS

SSS /KV

NK, PK i

NSS

 

 

113

JUOŠ Al­ija

Nametak

Hadžić Ner- minka

Zaima Šarca br. 15

Centar

Uvažen

67

1

1

0

0

1

1

0

0

Alma Mujić-

VSS Diplomirani pravnik

04/1-34-

125- VZP/22

114

JU Prva osnovna škola

Arif Ćelovi ć

Mala Aleja br. 15

Ilidža

Uvažen

68

1

1

0

0

1

1

0

0

Indira Sma- jić- VSS Ped­agog

04/1-34- 133-

vzp/22

 

 

 

 

115

ASA OS­IGU­RANJE d.d.

Adnan Hodžić

B.M.Se- limović a br. 16

Novi Grad

Uvažen

200

1

1

0

0

1

1

0

0

Anes Kozić- VSS Profesor sporta

04/1-34- 134-

vzp/22

 

 

Ner- mina Haso-

vić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirzad Ko-

 

116

OD Agen­cija S&M

Novopa zarska br. 376

Novi Grad

Uvažen

2

1

0

1

0

1

0

1

0

man - SSS Operater za unos po­

04/1-34-

135- vzp/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dževada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavčić;

 

117

KJKP Rad d.o.o.

Vera Ar- nau- tović

Parom- linska br. 57

Novo Sara­jevo

Uvažen

1053

2

2

0

0

2

2

0

0

Azra Bešlagić De- lim ustafić

2x VSS

Pravnik

04/1-34- 136-

vzp/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adela Ju­go vić

 

118

JUOŠ Naflja Sarajlić

Aida Petkov ić

Patri­otske li ge 57

Centar

Uvažen

62

1

1

0

0

1

1

0

0

VSS- Nas­tavnik Razredne nastave

04/1-34-

137- vzp/22

119

PPU Maslačak

Lenka Kurić

Hamdij

e

Kreševl jaković a br.50

Centar

Uvažen

7

2

2

0

0

2

2

0

0

Elma Konjo- VSS-Prof. Sociologije Amira Čo- pra- VSS- Nastavnik razredne nas­tave

0471- 34- 1139-

vzp/22

120

JUOŠ Dže- maludin

Caušević

Šarki- nović Beba

Prvo­majska br. 24

Novi Grad

Uvažen

49

2

2

0

0

2

2

0

0

Selma Zimić- VSS diplomi­rani pravnik

Dževada Babić- VSS Socijalni radni

04/1-34- 138-

vzp/22 04/1-34-

141- vzp/22

 

 

 

121

KJKP Pokop d.o.o.

Samir Kur- tanovi

ć

Mula Mustaf

e

Bašeski je 38

Sara- jevo- Stari grad

Uvažen

178

2

2

0

0

2

2

0

0

Emina Diz- darević- VSS -Mr. bi­ologije

Dženana Rušidović- VSS-Dipl. ekonomista

04/1-34- 142-

vzp/22

122

JU DOM ZDRAVL JA KAN­TONA SARA­JEVO

Abel Baltić

Vra- zova br. 11

Centar

Uvažen

2050

3

2

1

0

3

2

1

0

Enela Stroj i 1- SSS Stoma­tološka sestra

Aldina Avdić- VSS Doktor stom­atologije

Šejla Diz- darević- VSS

Inžinjer medicinske radiologije

04/1-34-

143- vzp/22

123

JUOŠ Umihana Čuvidina

Amela Kazazi

ć

Smaje Sikala br. 1

Novi Grad

Uvažen

78

1

1

0

0

1

1

0

0

Mirnesa Šu- man- VSS Nastavnik razredne nas­tave

04/1-34- 144-

vzp/22

124

OR STU­DIO LUXXE

Melisa Ahmes pahić

Dže- mala Bi- jedića br. 160E

Novi Grad

Uvažen

3

2

0

2

0

2

0

2

0

A mar Memišević- SSS- gimnaz­ija

Almira Ramić-KV- fizer/vlasuljar

04/1-34-

145- vzp/22

 

 

 

 

125

Mak Zara d.o.o.

Armin Hodžić

Om­ladin­ska br.3

Vogošća

Uvažen

10

1

1

0

0

1

1

0

0

Ediba Mršo-

VSS- Diplomirani

inžinjer poljoprivrede

04/1-34- 146-

vzp/22

 

 

 

 

 

 

 

Traženo 20

Traže no 16

Traž eno 4

Traže no 0

Odobreno 20

Odo bren

o 16

Odo bren o 4

Odo bren o0

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 02-04-31266-1.2/22 Sarajevo, 15.08.2022.g

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih

porodica i porodica poginulih boraca- branitelja "Vaučer za posao" po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Rbr

Podaci o poslodavcu

Status predmeta

Ukupan broj up­oslenih u momentu

pod­nošenja zahtjeva

Traženo su- finansiranje

Podaci o

neza­poslenim osobama- nosioci vaučera

Napomena

Broj Predmeta

Naziv poslo­davca

Ovlaštena osoba

Adresa

Sjedište

Broj ukupno traženih os­oba

                     
 

 

 

21.

KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.

Snježana Ljubunčić

Bojnička 119

Ilidža

Odbijen

75

1

Aldin Hasanović

Poslodavac ne ispun­java uslove javnog poziva. Uvjerenje iz porezne i Uvjerenje na dodatnu viijednost star­ije od 60 dana od dana apliciranja

04/1-34- 116-

VZP/22

22.

JU OŠ Zahid Baručija

Refik Kur- tović

Omladin­ska 14

Vogošća

Odbijen

69

1

Halilagić Seida

Osoba sa vaučera ne is­punjava uslove javnog poziva. Nezaposlenoj osobi prestao radni odnos kod imenovanog poslodavca nakon objave javnog poziva.

04/1-34- 132-vzp/ 22

23.

JUOŠ Nafija Sarajlić

Aida Petković

Patriotske li ge 57

Centar

Odbijen

62

1

Šabanović Mediha

Osoba sa vaučera ne is­punjava uslove javnog poziva. Imenovana se ne nalazi na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo radi zaposlenja kod drugog poslodavca

04/1-34- 137-vzp/ 22

 

 

 

24.

NoOne doo

Haris Kadić

Grbavička 8 g

Novo Sarajevo

Odbijen

3

1

Šabanović Mediha

Osoba sa vaučera ne is-punjava uslove javnog poziva. U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe sa statusom šehidske porodice i porodice poginulih boraca-bran- itelja (roditelji, bračni partner i djeca), prijavl¬jene na evidenciju neza¬poslenih u Kantonu Sarajevo."

04/1-34- 140-vzp/ 22

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: