Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Radovi na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja

Datum objave: 22.09.2022. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2022.

Broj: 10/E-11-4461/22

Sarajevo, 15 -08- 2022 godine

 

Na osnovu clana 70. stav (1), (2), (3) i (6) i clana 98. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH", br. 39/14) u daljem tekstu: Zakon, clana 69. Statuta Opcine Centar Sarajevo - Precisceni tekst («Sluzbene novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), a na prijedlog Komisije za nabavku roba, usluga i radova I, imenovana Rjesenjem Opcinskog nacelnika broj: 10-45-1838/22 od 22.02.2022.godine i broj: 10-45-1838-1/22 od 24.03.2022.godine, (u daljem tekstu: Komisija I), u postupku javne nabavke za izvodenje radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 10/E-ll- 4461/22 od 08.08.2022.godine), Opcinski nacelnik , d o n o s i:

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA

 

I           Prihvata se ponuda ponudaca „MAGIČNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO, Ul. Panjina kula br. 65, 71000 Sarajevo, broj: 027-28S-07/22 od 28.07.2022.godine, za izvodenje radova na uklanjanju grafita sa fasade na objektima kolektivnog stanovanja, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, u ukupnom iznosu od 18.155,60 KM bez PDV-a, odnosno 21.242,05 KM sa PDV-om.

II          Izabrani ponudac nije duzan dostaviti dokaze za licnu sposobnost, u skladu sa clanom 45. Zakona o javnim nabavkama, iz razloga sto je ponudac u ponudi dostavio ovjerene kopije dokumenata.

III         Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i dostavlja se ponudacu koji je ucestvovao u postupku javne nabavke u roku od 7 dana, shodno clanu 71. Zakona.

IV         Ova Odluka ce biti objavljena na web-stranici Opcine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upucivanjem iste ponudacu, shodno clanu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazlozenje

Postupak javne nabavke nabavke za izvodenje radova na uklanjanju grafita sa fasade na objektima kolektivnog stanovanja, pokrenut je Posebnom odlukom o pokretanju * postupka broj:  10/E-11-4457/22 od 15.07.2022.godine, putem

konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, uz predvidenu e-aukciju. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavjestenje o nabavci broj:     848-7-3-131-3-73/22 od

19.07.2022.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke ukupno iznosi 17.000,00 KM (bez PDV-a). U odredenom roku za predaju ponuda do 29.07.2022. godine, dostavljena je jedna ponuda i to ponuda ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO. 

U skladu sa clanom 63. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), Komisija je u zakazano vrijeme pristupila je javnom otvaranju ponude i nakon sto je utvrdena blagovremenost i urednost dostave, procitana je cijena kao kriterij „najnize cijene".

 

R/b

Ponudac

Ukupna cijena ponude za bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena u KM sa PDV-om

1.

„MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO

18.155,60

-

21.242,05

 

 

Nakon izvrsenog otvaranja ponuda Komisija I je pristupila analizi dokumentacije prilozene uz ponudu u smislu provjere njene validnosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji. Obzirom da je dostavljena ponuda formaino-pravno i tehnicki ispravna, ali su uocene racunske greske pri sabiranju na str. br. 4: za stavku 1 objekat br.8 u koloni UKUPNO BEZ PDV-A (4x5) pogresno je upisan iznos 2.675,00 KM, treba da stoji 2.692,50 KM. S tim u vezi, i u posljednjoj tabeli na str. ponude br. 4 pogresno je upisan iznos za stavke: „UKUPNA CIJENA bez PDV-a u KM pogresno je upisan iznos 18.138,10 KM, treba da stoji 18.155,60 KM, PDV (17 %) pogresno je upisan iznos 3.083,47 KM, treba da stoji 3.086,45 KM. UKUPNA CIJENA sa popustom i PDV-om pogresno je upisan iznos 21.221,57 KM, treba da stoji 21.242,05 KMSLOVIMA: pogresno je upisan iznos dvadesetjednahiijadadvjestodvadesetjedan i 57 PFtreba da stoji dvadesetjednahiljadadvijestotinecetrdesetdva i 05/100 konvertibilnih marakaGore navedeno je dovelo do racunske greske u Obrascu za ponudu/ Aneks 1 u tacci 3, i to: CIJENA NASE PONUDE (bez PDV-a) pogresno je upisan iznos 18.138,10 KM, treba da stoji 18.155,60 KM; CIJENA NASE PONUDE sa UKUUCENIM popustom pogresno je upisan iznos - KM, treba da stoji 18.155,60 KM PDV na cijenu ponude pogresno je upisan iznos 3.083,47 KM, treba da stoji 3.086,45 KM; UKUPNA CIJENA ZA UGOVOR pogresno je upisan iznos 21.221,57 KM, treba da stoji 21.242,05 KM; SLOVIMA: pogresno je upisan iznos dvadesetjednahiljadadvjestodvadesetjedan i 57 PF, treba da stoji dvadesetjednahiljadadvijestotinecetrdesetdva i 05/100 konvertibilnih maraka". Dana 01.08.2022.godine od ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO zatrazeno je pismeno izjasnjenje o racunskoj greski u skladu sa odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sluzbeni glasnik BiH", br. 90/.14 i 20/15). Dana 01.08.2022.godine dostavljen je odgovor od ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO o saglasnosti na racunske greske u ponudi, te ce se u daljem postupku evaluacije ponude, prihvatiti cijena za izvodenje radova koja je ispravljena. U daljem postupku, konstatovano je da je ponudena korigovana cijena ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO veca od obezbijedenih sredstava u budzetu Opcine Centar za navedene radove. Dana 02.08.2022.godine Komisija I je od nadlezne sluzbe (Sluzba za stambene i komunalne poslove) zatrazila informaciju o obezbjedenju dodatnih sredstava koja nedostaju za provedeni postupak (razlika od 1.242,05 KM sa PDV-om). Dana 08.08.2022.godine Sluzba za stambene i komunalne poslove dostavila je Komisiji I informaciju sa prilogom da su obezbijedena dodatna sredstva u iznosu od 1.242,05 KM sa PDV-om za izvodenje radova predmetne nabavke, sto je Komisija I jednoglasno prihvatila. Nakon prihvacene racunske greske od strane ponudaca i dostavljenog dokaza iz nadlezne sluzbe o obezbjedenju dodatnih sredstava, Komisija I je prihvatila ponudu ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO i dostavila preporuku za izbor iste za izvodenje radova na uklanjanju grafita sa fasade na objektima kolektivnog stanovanja kako slijedi:   

R/b

Ponudac

Ukupna cijena ponude za bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena u KM sa PDV-om

1.

„MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO

18.155,60

-

21.242,05

 

 

Planirana e-aukcija nije odrzana iz razloga sto je dostavljena jedna ponuda, a sto je u skladu sa clanom 3. tacka (3) Pravilnika o uslovima i nacinu koristenja e-aukcije („Sluzbeni glasnik BiH", br. 66/16).

 

Shodno izlozenom, Komisija I je jednoglasno donijela odluku da se Opcinskom nacelniku dostavi:

PREPORUKA O PRIHVATANJU PONUDE

ponudaca „MAGICNI KAMEN" D.O.O. SARAJEVO, MAGIC STONE LTD SARAJEVO

broj: broj: 027-28S-07/22 od 28.07.2022.godine za izvodenje radova na uklanjanju grafita sa fasade na objektima kolektivnog stanovanja, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, u ukupnom iznosu od 18.155,60 KM (bez PDV-a), odnosno 221.242,05 sa PDV-om.

Nadalje, Opcinski nacelnik u postupku ocjene nije nasao razloge, niti nepravilnosti u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije I, te je odluceno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke moze se izjaviti zalba Uredu za razmatranje zalbi BiH, putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke shodno clanu 101. Zakona. Naknada za pokretanje zalbenog postupka iznosi 500,00 KM u skladu sa clanom 108. sta.v_(l) tacka a) Zakona. Zalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne  tri.

 

Općinski načelnik

Srđan Mandić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: