Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Usluge osiguranja parkomata i naplatnih rampi

Datum objave: 21.11.2022. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 15.11.2022.

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

 

Broj predmeta: 01-5388/22
Broj akta: 04-AS-009/22
Brčko, 15.11.2022.godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. i člana 38. stav 1). tačka u). Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a u vezi sa članom 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hecegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH broj: 01-UO-151/17, od dana 26.12.2017. godine, na preporuku Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: 01-5388/22, broj akta: 04-SA-008/22 od 10.11.2022.godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-osiguranje parkomata i naplatnih rampi, a za potrebe JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH

 

Član 1.

U Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda kojim je predviđeno zaključivanje ugovora za javnu nabavku usluga-osiguranje parkomata i naplatnih rampi, objavljene na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-2-77-3-103/22 od 25.10.2022.godine, prihvata se preporuka Komisije iz Zapisnika o izboru najpovoljnije ponude broj predmeta: 01-5388/22, broj akta: 04-SA-008/22 od 10.11.2022.godine, te se ugovor dodjeljuje sljedećem ponuđaču:

1. „Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko, čija ukupna cijena ponude iznosi 4.500,50 KM

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor za nabavku usluga, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Predmetna nabavka će biti finansirana iz Poslovnog plana za 2022.godinu.

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, danom upućivanja iste ponuđačima.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti Upravnog odbora.

 

Obrazloženje

Nakon provedenog Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavljenim obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-7-2-77-3- 103/22 od 25.10.2022.godine, za javnu nabavku usluga- osiguranje parkomata i naplatnih rampi, pokrenutog Odlukom o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj predmeta: 01-5388/22 br.akta: 04-AS-002/22, od24.10.2022.godine, Komisija imenovana rješenjem broj predmeta: 01-5338/22 br.akta: 04-AS-006/22, od 04.11.2022.godine, je izvršila pregled i ocjenu blagovremeno
dostavljenih ponuda, te konstatovala daje za predmetnu nabavku dostavljeno 2 (dvije) ponude i to od strane sljedećih ponuđača: "ASA Osiguranje" d.d. Sarajevo i „Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponuđači ispunjavaju formalno pravne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da su ponude prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima obavještenja o nabavci, odnosno tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ predvidio je da se postupak javne nabavke okonča e-aukcijoma izvještaj sa e-aukcije prikazan je tabelarno u zapisniku komisije.

Komisija za predmetnu nabavku po kriteriju za dodjelu ugovora (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude), jednoglasno utvrdila kvalifikovanost navedene ponude i isto konstatovala u Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Članom 70. Stav (6) Zakona, propisano je da Ugovorni organ predmetnu Odluku objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Nadalje, članom 71. ZJN BiH, utvrđena je obaveza Ugovornog organa da predmetnu Odluku dostavi ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka,kao i Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je dala preporuku direktoru Preduzeća da se ugovori o nabavci usluga dodijeli izabranom ponuđaču „Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana kada je ponuđač primio Odluku, odnosno obavještenje o rezultatima postupka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP„Putevi Brčko"d.o.o. Brčko distrikta BiH, Bosne Srebrene Br.29, 76 100 Brčko, u skladu sa članom 99. i 101. ZJN BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Dostavljeno:

• Ponuđačima,

• Upravni odbor,

• Oglasna tabla Pred uzeća,

• Web stranica,

• Arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: