Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Uređenje kulturno historijskog lokaliteta Lokve

Datum objave: 25.11.2022. 11:16 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2022.

Broj: 01-11-2610-9/22

Jablanica, 18.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica ("Službeni glasnik Općine Jablanica", broj: 2/09, 8/16 i 2/20), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-11-2610-7/22 od 18.11.2022. godine, Općinski načelnik donio je:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-11-2610-7/22 od 18.11.2022. godine i ugovor za javnu nabavku - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 40/22 - Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve, se dodjeljuje ponuđaču V.O. „HM" JABLANICA - 10.770,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Jablanica - www.jablanica.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje:

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-11-2610/22 od 03.11.2022. godine - Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve.

 

Javna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 40/22. Broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 753-7-3-189-3-49/22.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-11-2610-1/22 od 03.11.2022. godine. Na javnom otvaranju ponuda su prisustvovali članovi komisije: Ilvana Hindić, dipl.prav., Zanin Murvat, dipl.ecc., Jasmin Palić, dipl.ecc. i sekretar komisije Dženita Hairić, dipl.ecc.

 

Komisija je dana 18.11.2022. godine (petak) sa početkom u 12:30 sati otvorila pristigle ponude za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 40/22 - Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve i konstatovala da je blagovremeno pristigla jedna (1) ponuda.

Po utvrđivanju prethodnih činjenica Komisija jednoglasno donosi odluku da se pristupi otvaranju ponuda i to tako što će Komisija izvršiti čitanje naziva ponuđača, datuma i vremena prijema ponuda, ukupne ponuđene cijene sa svim pripadajućim porezima i eventualne popuste ako su ponuđeni.

 

Naziv svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

 

R.B.

PONUĐAČ

Datum i vrijeme

Ukupna cijena ponude

Popust (uračunat u ukupnu cijenu ponude sa PDV- om)

1.

V.O. „HM" JABLANICA

18.11.2022.

10.770,00 KM

-

 

Nakon javnog otvaranja ponuda, Zapisnik o otvaranju ponuda potpisali su prisutni članovi komisije, sekretar komisije.

Komisija je na zatvorenom sastanku izvršila kontrolu dokumentacije koju su ponuđači trebali dostaviti u svojim ponudama, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

Pregledom dokumentacije ponuđača utvrđeno je slijedeće:

 

R.B.

PONUĐAČ

OCJENA DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE

1.

V.O. „HM" JABLANICA

Dokumentacija za učešće u postupku dostavljena je u skladu sa zahtjevima iz TD

 

Na osnovu izvršene kontrole dokumentacije koju su ponuđači trebali dostaviti u svojim ponudama, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Komisija je utvrdila da su ponuđači ispunili zahtjeve iz TD.

Nakon izvršene ocjene ponuda ponuđača koji su dostavili kompletnu ponudu u skladu sa predmetnom TD, Komisija je rangirala prihvatljive ponude u skladu sa kriterijem definisanim u tački 21. TD - najniža cijena tehnički prihvatljive ponude:

 

R.B.

PONUĐAČ

NAJNIŽA CIJENA TEHNIČKI PRIHVATLJIVE PONUDE

1.

V.O. „HM" JABLANICA

10.770,00 KM

 

Na osnovu provedene procedure javne nabavke i ocjene kvalificiranog ponuđača, ponuđenih uslova, cijena, te priložene dokumentacije i primijenjenih kriterija koje je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je jednoglasno utvrdila da je najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude ponudio ponuđač V.O. „HM" JABLANICA - 10.770,00 KM.

Komisija za javnu nabavku dostavila је Općinskom načelniku, dana 18.11.2022. godine Izvještaj o radu, broj: 01-11-2610-8/22 od 18.11.2022. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-11-2610-6/22 od 18.11.2022. godine i Preporuku da se ugovor o javnoj nabavci na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda 40/22 dodijeli ponuđaču V.O. „HM" JABLANICA.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije utvrdio razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen jer je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude - član 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama - dodjela ugovora na osnovu kriterija - najniža cijena.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču - V.O. „HM" JABLANICA u zakonskom roku.

 

Ova Odluka objavit će se na Web-stranici Općine Jablanica - www.jablanica.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Iz naprijed navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:      

 

1.Ponuđaču     

 

2.Službi za LER i investicije, finansije i trezor

 

3.a./a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: