Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Osiguranje motornih vozila

Datum objave: 30.11.2022. 08:01 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2022.

Broj: 02-16-10-1802-11/22 

Sarajevo, 18.11.2022. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama BiH (,,S1. glasnik BiH”, br. 31/03, 75/06 i 32/10), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni Glasnik BiH” broj 39/14), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga osiguranja motornih vozila (obavezno osiguranje od auto odgovornosti - AO, autonezgoda i kasko) - LOT 1

 

(1)        Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, te se ugovor za nabavku usluga osiguranja motornih vozila (obavezno osiguranje od auto odgovornosti - AO, autonezgoda i kasko) - LOT 1 dodjeljuje ponuđaču Adriatic osiguranje d.d. ul. Trg Međunarodnog prijateljstva 20, 71000 Sarajevo, BiH, za ponuđenu cijenu u iznosu od 14.679,14 KM bez PDV-a.

(2)        Nakon proteka žalbenog roka i dostave mišljenja na Nacrt ugovora od strane Pravobranilaštva BiH, Regulatorna agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3)        Ova Odluka objavit će se na web stranici Regulatorne agencije za komunikacije.

Obrazlože nj e

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je Odlukom o pokretanju otvorenog postupka broj: 02-16-10-1802-1/22 od 20.09.2022 godine, u skladu sa odredbom člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), (Zakon) pokrenula otvoreni postupak za nabavku usluga osiguranja imovine Regulatorne agencije za komunikacije na period od 24 mjeseca i to:

•          LOT 1- usluge osiguranje motornih vozila (obavezno osiguranje od auto odgovornosti - AO, autonezgoda i kasko)

•          LOT 2 - Usluge osiguranja vozila sa monitoring opremom;

•          LOT 3 - Usluge osiguranja poslovnih zgrada, monitoring stanica sa opremom i 1T opreme.

Obavještenje o predmetnoj nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 770-7-1-2-142-3-26/22  od 21.09.2022. godine.

Za učešće u proceduri javne nabavke ponuđači su trebali da dokažu ispunjavanje ušlova jasno

i precizno određenih tenderskom dokumentacijom, i to: ličnu sposobnost (član 45. Zakona), 

sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona), ekonomsko i finansijsku sposobnost (član 47. Zakona) tehničku i profesionalnu sposobnost (član 48. i 50. Zakona).

Komisija je dana 12.10.2022. godine u 11,15 sati pristupila javnom otvaranju ponuda u Sali za sastanke Regulatome agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo.

Na javnom otvaranju ponuda nije bilo prisutnih predstavnika ponuđača.

Za predmetni postupak nabavke pristigle su dvije (2) blagovremene ponude.

Naziv ponuđača

Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

Neblagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

1.

Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo

12.10.2022. 09:15h

-

-

2.

Grupa ponuđača:

Triglav osiguranje d.d. i Sarajevo osiguranje d.d.

12.10.2022. 10:13h

-

-

Agencija je u skladu sa stavom (6) člana 63. Zakona blagovremeno dostavila zapisnik o otvaranju ponuda ponuđačima koji su učestvovali u predmetnoj nabavci.

Komisija je u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, na zatvorenoj sjednici dana 17.10.2022. godine, izvršila provjeru dokaza za kvalifikaciju ponuđača Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo, te konstatovala da ponuda broj: 144/22 od 10.10.2022. godine ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom i ocjenjuje se kao prihvatljiva.

Komisija je, u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, na zatvorenoj sjednici dana 17.10.2022. godine, izvršila provjeru dokaza za kvalifikaciju ponuđača Konzorcij Triglav osiguranje d.d.. Dolina br. 8, Sarajevo i Sarajevo-osiguranje d.d., Maršala Tita br. 20, Sarajevo, te utvrdila da ponuda broj:08-l 1936/22 od 03.10.2022.godine, te konstatovala da ponuda ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumetacijom i ocjenjuje se kao prihvatljiva.

S obzirom daje za ovaj postupak nabavke predviđena E-aukcija, Komisija je zaključila da će nastaviti sa postupkom dodjele ugovora za LOT 1 nakon što primi izvještaj o završetku E- aukcije koju će provesti Agencija, u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije.

Komisija je utvrdila Listu ponuđača za LOT 1 čije su ponude formalno ispravne i zadovoljavaju uslove tenderske dokumentacije i koje mogu biti unesene u sistem E-aukcija:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo

14.679,14 KM

0,00

Triglav osiguranja d.d. Sarajevo i Sarajevo osiguranje d.d. (konzorcij)

17.456,00 KM

0,00

Na sastanku održanom 14.11.2022. godine Komisija je izvršila uvid u Izvještaj o toku i završetku E-aukcije za LOT 1 - Usluge osiguranja motornih vozila (obavezno osiguranje od auto odgovornosti - AO, autonezgoda i kasko), koja je provedena 14.11.2022. godine od 11:00 do 11:10 sati, te je konstatovana konačna rang lista ponuđača sa cijenama kako slijedi: 

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Umanjenje cijene

Rang

Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo

14.679,14 KM

0,00

1

Triglav osiguranja d.d. Sarajevo i Sarajevo osiguranje d.d. (konzorcij)

17.456,00 KM

0,00

2

 

U skladu sa rezultatima okončane E-aukcije, utvrđeno je da najpovoljnija ponuda za LOT 1 - Usluge osiguranja motornih vozila (obavezno osiguranje od auto odgovornosti - AO, autonezgoda i kasko) na osnovu kriterija „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, ponuda ponuđača Adriatic osiguranje d.d. sa ukupnom cijenom od 14.679,14 KM bez PDV-a, te Komisija predlaže generalnom direktoru njegov izbor.

Prihvatajući prijedlog i preporuku Komisije, a u skladu sa gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: