Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Usluge osiguranja vozila sa monitoring opremom

Datum objave: 30.11.2022. 08:03 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2022.

Broj: 02-16-10-1802-12/22 

Sarajevo, 18.11.2022. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama BiH („SI. glasnik BiH”, br. 31/03, 75/06 i 32/10), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni Glasnik BiH” broj 39/14), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatome agencije za komunikacije, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga osiguranja vozila sa monitoring opremom - LOT 2

 

(1)        Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, te se ugovor za nabavku usluga osiguranja vozila sa monitoring opremom - LOT 2 dodjeljuje grupi ponuđača Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, 71000 Sarajevo - ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i Sarajevo osiguranje dd, Maršala Tita br.20, 71000 Sarajevo- član grupe ponuđača za ponuđenu cijenu u iznosu od 29.836,00 KM bez PDV-a.

(2)        Nakon proteka žalbenog roka i dostave mišljenja na Nacrt ugovora od strane Pravobranilaštva BiH, Regulatorna agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3)        Ova Odluka objavit će se na web stranici Regulatorne agencije za komunikacije.

Obrazlože nj e

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je Odlukom o pokretanju otvorenog postupka broj: 02-16-10-1802-1/22 od 20.09.2022. godine, u skladu sa odredbom člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), (Zakon) pokrenula otvoreni postupak za nabavku usluga osiguranja imovine Regulatorne agencije za komunikacije na period od 24 mjeseca i to za LOT 2- usluge osiguranje vozila sa monitoring opremom.

Obavještenje o predmetnoj nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 770- 7-1-2-142-3-26/22 od 21.09.2022. godine.

Za učešće u proceduri javne nabavke ponuđači su trebali da dokažu ispunjavanje uslova jasno i precizno određenih tenderskom dokumentacijom, i to: ličnu sposobnost (član 45. Zakona), sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona), ekonomsko i finansijsku sposobnost (član 47. Zakona) tehničku i profesionalnu sposobnost (član 48. i 50. Zakona).

Komisija za javne nabavke (Komisija) imenovana od strane generalnog direktora je dana 12.10.2022. godine u 11,15 sati pristupila javnom otvaranju ponuda, te konstatovala daje za LOT 2 zaprimljena 1 (jedna) blagovremena i uredno zatvorena, kovertirana ponuda.

Naziv ponuđača

Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

Neblagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

1.

Konzorcij: Triglav osiguranje d.d. i Sarajevo osiguranje d.d.

12.10.2022. u 10:13h

 

-

         

Agencija je u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona, svim ponuđačima, koji su učestvovali u predmetnoj nabavci, blagovremeno dostavila Zapisnik o otvaranju ponuda.

Komisija je, u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, na zatvorenoj sjednici, izvršila provjeru dokaza za kvalifikacija ponuđača i utvrdila da je ponuda ponuđača Konzorcij: Triglav osiguranje d.d.Sarajevo- predstavnik grupe i Sarajevo osiguranje d.d.- član, formalno - pravno ispravna, da sadrži sve Anekse i priloge tražene tenderskom dokumentacijom za LOT 2 - usluge osiguranje vozila sa monitoring opremom, te ponuđač Konzorcij: Triglav osiguranje d.d.Sarajevo- predstavnik grupe i Sarajevo osiguranje d.d.- član zadovoljava kvalifikacione kriterije/uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Za predmetni postupak nabavke, tenderskom dokumentacijom je predviđena E-aukcija. Članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) (Pravilnik) je propisano da: ,,U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e- aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.“

S obzirom da je za predmetni postupak nabavke pristigla jedna prihvatljiva ponuda, a primjenjujući član 3. stav (3) Pravilnika, e-aukcija se ne može zakazati te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

Saglasno prethodno navedenom, Komisija predlaže generalnom direktoru da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zaključivanje i dodjelu ugovora za nabavku usluga osiguranje vozila sa monitoring opremom ponuđaču Konzorcij: Triglav osiguranje d.d. Sarajevo - predstavnik grupe i Sarajevo osiguranje d.d. - član sa ukupnom cijenom od 29.836,00 KM bez PDV-a.

Prihvatajući prijedlog i preporuku Komisije, a u skladu sa gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: