Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2024. 13:47

Odluka o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika

Izvor: Akta.ba, 05.06.2024.

Broj: 04-11-6-147/24-

Sarajevo, 05.06.2024. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br. broj 23/24), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika”

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 420/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. br.

Podnositelj prijave

Naziv projekta

IZNOS ZA DODJELU

1

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”

Sanacija zidina - povijesno područje bedemi i tabije starog grada Jajca

95,000.00

2

Svetište Majke Božje-Gospe Olovske, Olovo

Sanacija konstrukcije objekta crkve - nastavak III faze

120,000.00

3

Župa svetog Mihovila arkanđela Drinovci, Grude

Završno uređenje prezbiterija crkve svetog Mihovila arkanđela u Drinovcima

80,000.00

4

Vrhbosansko bogoslovno sjemenište

Obnova fasade: sjeverna fasada faza 4/4

70,000.00

5

Župa uznesenja blažene Djevice Marije, Dolac-Travnik

Izrada profilacije pročelja fasade župne crkve u Docu

20,000.00

6

Općina Kreševo

Arheološki radovi na lokalitetu Stari grad Kreševo

80,000.00

7

Franjevački samostan Tolisa, Orašje

Izrada projektno-tehničke dokumentacija, rekonstrukcija i obnova zvonika crkve Franjevačkog samostana Tolisa

50,000.00

8

Općina Drvar

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju muzeja “25. maj” Drvar

20,000.00

9

Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo

Obnova krova župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo

90,000.00

10

Grad Stolac

Izrada projektno-tehničke dokumentacije konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, sanacije i revitalizacije donjeg dijela Starog grada Stolac

50,000.00

11

MIZ Ustikolina

Izrada glavnog projektna zaštite, prezentacije, arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova na groblju Presjeka, Ustikolina

50,000.00

12

Grad Ljubuški

Zaštita Starog grada Ljubuški 6. faza obnove

120,000.00

13

Župa Svetog Ilije Proroka Zenica

Izrada projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve Sv. Ilije sa župnim uredom Zenica

60,000.00

14

Općina Kiseljak

Zaštita, konzervacija i prezentacija stećka bosanskog kneza Radoja u Zabrđu

80,000.00

15

Franjevački samostan Svetog Ante Sarajevo

Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku

44,000.00

16

Župa svetog Ante Padovanskog Bihać

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije idejnog i glavnog projekta revitalizacije i rekonstrukcije zvonika i platoa crkve sv. Ante Padovanskog Bihać

90,000.00

17

Srpska pravoslavna crkvena opština Mostarska

Završetak obnove stare pravoslavne crkve Mostar

70,000.00

18

JU Muzej Hercegovine Mostar

Konzervatorsko restauratorski radovi na kasnoantičkoj bazilici u Cimu

90,000.00

19

Srpska pravoslavna crkvena opština Sarajevo - Saborna Crkva

Restauracija, konzervacija i zamjena postojećeg mobilijara u Sabornoj crkvi

60,000.00

20

Franjevački samostan svete Katarine Kreševo

Uređenje prezbiterija crkve svete Katarine Kreševo

60,000.00

21

Udruženje Tarikatski centar “Hadži Sinanova tekija” Sarajevo

Zamjena dotrajale krovne pokrivke na objektu kula, abdestihana i kotlovnica Hadži Sinanove tekije

40,000.00

22

Grad Gračanica

Zaštita nacionalnog spomenika Konak sanacijom južne fasade objekta

90,000.00

23

Općina Pale u Federaciji BiH

Nastavak radova na tekućem održavanju turbeta Semiz Ali-paše u Prači faza III

40,000.00

24

Župa svetog Mihovila Arkanđela Vareš

Sanacija krova i krovnog pokrivača crkve svetog Mihovila Arkanđela

100,000.00

25

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup

Obnova fasade i fasaderski radovi na župnoj crkvi

80,000.00

26

Pravoslavna Mitropolija Dabro-bosanska-Manastir Udrim Gostović

Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim-zidarskokamenorezački, krovopokrivački i stolarski radovi

90,000.00

27

Općina Odžak

Rekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice

90,000.00

28

Župa svetog Ante Padovanskog Busovača

Ugradnja toplotnih pumpi

80,000.00

29

MIZ Mostar

Tekuće održavanje Koski Mehmed-pašine džamije Mostar

50,000.00

30

Grad Gradačac

Sanacija bedema na Starom gradu Gradačac

120,000.00

31

Srpska pravoslavna opština Gradačac

Obnova Hrama svetog Ilije Gradačac faza III

60,000.00

32

MIZ Gradačac

Sanacija elemenata trema i drenažnog sistema Husejnije džamije Gradačac

100,000.00

33

Općina Breza

Izrada projektno-tehničke dokumentacije “Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik, Breza

19,000.00

34

Grad Lukavac

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta vila Solvay Lukavac

60,000.00

35

Općina Tešanj

Rekonstrukcija i restauracija platoa iznad Kazamata, Stari grad Gradina Tešanj

40,000.00

36

Grad Konjic

Narodni univerzitet-Društveni dom

90,000.00

37

Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica Livno

Adaptacija galerije Gabrijela Jurkića

30,000.00

38

Općina Novi Travnik

Izrada projektne dokumentacije uređenja i zaštite nekropole sa stećcima Maculje

60,000.00

39

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać

Konzervacija, sanacija i restauracija Jevrejskog groblja Bihać

80,000.00

40

Općina Čitluk

Uređenje parkinga i dijela pristupnog puta nacionalnog spomenika Mainovac i područja Bedra Vionica

68,000.00

41

MIZ Stolac

Tekuće održavanje krova Uzinovićke džamije Ismail kapetana Šarića

14,000.00

42

MIZ Stolac

Obnova stambeno-graditeljske cjeline Vakuf Zejne Elezović

50,000.00

43

Općina Ravno

Rekonstrukcija pristupne ceste sa platoom i čišćenje okoliša nacionalnog spomenika crkve sv. Mitra sa starim grobovima

70,000.00

44

JU Centar za kulturu i turizam Cazin

Arheološko istraživanje srednjovjekovnog dijela Starog grada Ostrožac

80,000.00

UKUPNO

3,000,000.00

II

Sredstva iz točke I ove Odluke utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6151 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: