Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Magnetni predpojačivači i pojačivači za bagere tipa EŠ

Datum objave: 03.11.2016. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 03.11.2016.

Broj: 03-7169/16

Đurđevik, 31.10.2016.

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 10.10.2016. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 68. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Durdevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Lot 10: Magnetni predpojačivači i pojačivači za bagere tipa EŠ

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe Lot 10: Magnetni predpojačivači i pojačivači za bagere tipa ES, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Ranex" d.o.o. Beograd čija je ponuda ocijenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot 10: Magnetni predpojačivači i pojačivači za bagere tipa EŠ, broj obavještenja: 350-7-1-491-3-206/16 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 21.09.2016. godine, evidencijski broj nabavke 03-6085/16, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzeli su slijedeći ponudači, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba:

1.         "Proton" d.o.o. Tuzla,

2.         "Infostrim" d.o.o. Beograd,

3.         "Orbiter" d.o.o. Tuzla,

4.         "ER Project" d.o.o. Sarajevo,

5.         "BBS Europe" d.o.o. Istočno Sarajevo,

6.         "Tep-Light" d.o.o. Tuzla,

7.         "Alfa-Elektro" d.o.o. Doboj,

8.         "IVL" d.o.o. Tuzla,

9.         "Ro&Ro System" d.o.o. Beograd,

10.       "Elektro Er Komerc" d.o.o. Tuzla,

11.       "AB Petrol" d.o.o. Kakanj,

12.       "Keming" d.o.o. Banovići,

13.       "Belaz Premar Services" d.o.o. Ugljevik,

14.       "Siming" d.o.o. Jesenice,

15.       "Falcon" d.o.o. Bijeljina,

16.       "Inelex" d.o.o. Sarajevo,

17.       "Ranex" d.o.o. Beograd,

18.       "Inving Invest Inžinjering" d.o.o. Prijedor,

19.       "BG Energo-Tim" d.o.o. Prijedor,

20.       "Ekran" d.o.o. Srebrenik,

21.       "Powerdis" d.o.o. Bihać,

22.       "Kedra" d.o.o. Beograd,

23.       "Promex-Nešković" d.o.o. Inđija,

24.       "EKP Elker" a.d. Ljubija,

25.       "Ganges" d.o.o. Doboj.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 03.10.2016. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 03.10.2016. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude su u datom roku dostavila jedan ponudač i to:

 

1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-6442/16 od 03.10.2016. godine, Ponudač: "Ranex" d.o.o. Beograd. Javno otvaranje ponuda je dana 03.10.2016. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-6086/16 od 16.09.2016. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda su prisustvovali predstavnici ponudača koji su navedeni u zapisniku o otvaranju ponuda.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

 

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 03.10.2016. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača, te konstatovala da su se svi ponudači kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponuda, odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponudača i utvrdila da su ponude kvalifikovanih ponudača prihvatljive jer potpuno udovoljavaju svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju najniža cijena, sačinila rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sljedeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača:

1. "Ranex" d.o.o. Bcograd ponuda broj 375/2-16 od 30.09.2016.godine sa sljedećim elementima ponude:

- ponudena cijena na paritetu DAP RMU "Đurđevik": 8.700,00 EUR-a,

Carina po predmetnoj ponudi Carinsko evidentiranje

Šped.troškovi. troš.izarancije za car.. kon.valut. i sl. : 50.00 EUR-a.

- Ukupna cijena na paritetu DDP RMU "Đurdevik" iznosi 9.620,00 EUR-a što preračunato prema srednjem kursu CBBiH na dan otvaranja ponuda (1,95583) samo u svrhu poredenja ponuda iznosi 18.815,09 KM,

- uslovi i rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe, bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

- rok isporuke robe: 40 dana od dana zaključivanja ugovora,

- opcija ponude: 60 dana,

- garantni rok: 12 mjeseci od isporuke,

- robna marka i zemlja porijekla: Elkom, Rusija..

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Zalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

Tabela (analitički prikaz trajenih i dostavljenih dokumenata za kvalifikaciju)

 

 

Zahtjev u predmetnom postupku (Clan 45.-52. ZJN BiH)

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena kod nadležnog organa

Dokaz o pravu ponudača da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa Članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

Pismena izjava iz člana 52. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ovjerena kod nadležnog organa

Tehnički podatci o proizvodnj

Izjava opodugovaranju

Broj zahtejva

Ponudač

 

 

 

 

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

DA

1.

"Ranex" d.o.o. Beograd

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

DA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: