Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Motorno vozilo

Datum objave: 11.11.2016. 14:18 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2016.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 

 

Na osnovu čl. 64. stav (1) i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 26. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), na preporuku Komisije za javne nabavke od 02.11.2016. godine, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

(Predmet odluke)

Ugovor o nabavci za nabavku motornog vozila dodjeljuje se ponuđaču Porsche BH d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

(Kriterij za dodjelu ugovora)

(1)  Ponuda ponuđača iz člana 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji. Cijena ponude je 46.547,86 KM sa uključenim popustom, a bez uključenog PDV-a i ista je u okvirima budžeta planiranog za predmetne robe.

(2) Ponuđaču iz člana 1. ove odluke, ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 3.

(Obaveze ponuđača)

Ukoliko izabrani ponuđač nije dostavio dokaze o ispunjavanju kvalifikacijskih uslova prije prijema ove odluke isti ih je dužan dostaviti na način i u roku navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na web portalu: https://www.ejn.gov.ba/, broj obavještenja: 172-1-1-143-3-33/16 od 12.10.2016. godine.

Primljena je ponuda ponuđača Porsche BH d.o.o. Sarajevo, čija je ukupna ponuđena cijena, za registrovano vozilo sa dodatnim zimskim gumama, 46.547,86 KM sa uključenim popustom, a bez uključenog PDV-a.

Pristigla ponuda ponuđača Porsche BH d.o.o. Sarajevo zadovoljava sve uslove tražene Tenderskom dokumentacijom.

Shodno navedenom, Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, br. 05-16-4-159-1/16 od 13.01.2016. godine, 05-16-4-159-4/16 od 06.06.2016. godine i 05-16-4-159-5/16 od 11.10.2016. godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-4-2785- od 01 .11.2016. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku direktoru Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom

 

Broj: 05-16-4-2785-1 /16

Datum: 09.11 .2016. godine

 

Dostavljeno:

-           Ponuđaču,

-           Odjelu za finansije i računovodstvo,

-           a/a,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: