Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Goriva i maziva

Datum objave: 05.01.2017. 14:10 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINA KAKANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02/1- 3149 /16

Datum: 24.06.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 3. i 8. stav (1) i (2) tačka c) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), Rješenja o imenovanju Komisije za nabavke za 2016. godinu, broj: 02/1-156/16 od 14.01.2016 godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 08/1 -14-1805-1/16 od 22.06.2016. godine, u postupku javne nabavke roba, goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj u 2016. godini, Općinski načelnik kao ugovorni organ, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 08/1-14-1805-1/16 godine, i ugovor za javnu nabavku roba, goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj dodjeljuje se ponuđaču „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: JN-1962/16 godine, za ponuđenu cijenu od 21.897,18 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Čian 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine Kakanj i Komisija za javne nabavke Općine Kakanj.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Kakanj, (www.kakanj.gov.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba, goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj u 2016. godini, na osnovu zahtjeva nosioca posla Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine Kakanj, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/1-2594/16 od 27.05.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 27.350,00 KM.

Broj obavještenja o nabavci na Portalu janih nabavki, broj: 792-7-1-24-3-7/16 od 06.06.2016. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki): „Zaimović" d.o.o. Kakanj, „Trgošped" d.o.o. Kakanj i „Kakanj- Petrol" d.o.o. Kakanj.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02/1-156/16 od 14.01.2016. godine, je dana 22.06.2016. godine sačinila izvještaj o ocjeni ponuda i dala preporuku o 

izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08/1-14-1805-1/16 od 22.06.2016. godine, u postupku javne nabavke roba, goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj u 2016. godini.

U postupku po izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda tri,

- da su blagovremeno zaprimljene sve ponude,

- da ponuda ponuđača „Kakanj-Petrol" d.o.o. Kakanj, ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa iz razloga što jedinične cijene iz obrasca za cijenu ponude nisu jednake cijenama iz OPC obrasca kako je traženo tenderskom dokumentacijom, te se ponuda navedenog ponuđača odbacuje,

- da su ponude ponuđača „TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj i „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo ocijenjene prihvatljivim za ugovorni organ.

 

U skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), članom 1. Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH, broj: 103/14), Komisija konstatuje da je ponuđač HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo dostavio potvrdu izdatu od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine o sticanju uslova za dobivanje certifikata o BiH porijeklu robe koja se nudi, a glasi na konkretan postupak nabavke broj obavještenja 792-7-1-24-3-7/16 od 06.06.2016. godine, te da njihova ponuda potpada pod odredbe o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, jer najmanje 50 % roba za izvršenje ugovora je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te se ponuda ovog Ponuđača umanjuju za preferencijalni faktor od 15%.

TRGOŠPED d.o.o. Kakanj nije dostavio traženu dokumentaciju (dokaz) iz TD d) Ostali podaci, tačka 6. (potvrda izdata od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine o sticanju uslova za dobivanje certifikata o BiH porijeklu robe koja se nudi, a glasi na konkretan postupak nabavke broj obavještenja 792-7-1-24-3-7/16 od 06.06.2016. godine), već je dostavio Izjavu o preferencijalnom tretmanu domaćeg. Uvidom u dokumentaciju:

Uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, broj: 370 od 25.03.2016. godine, isporučilac je Rafinerija Sisak,

- Izvještaj o inspekciji broj: 765/16 od 25.03.2016. godine, isporučilac je Rafinerija Sisak, Uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, broj: 20 od 22.09.2015. godine, isporučilac je INA Rijeka,

- Izvještaj o inspekciji broj: 2201/15 od 22.09.2015. godine, isporučilac je INA Rijeka, konstatovano je da se na ponuđača TRGOŠPED d.o.o. Kakanj ne može primjeniti preferencijalni tretman domaćeg.

Preferencijalni tretman domaćeg se primijenio samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene u skladu sa članom 65. Zakona.

Polazeći od gore navedenih konstatacija i činjenice da ponude ponuđača „TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj i „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa, o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Komisija je vrednovala prihvatljive ponude shodno utvrđenom kriteriju: "najniža cijena" te je rang lista prihvatljivih ponuda ponuđača slijedeća:

 

r/B Ponuđač Cijena ponude bez PDV-a
1. „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo 18.612,60 KM
2. „TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj 22.787.81

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonsktm aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, zbog ispunjavanja traženih uslova iz tenderske dokumentacije, primjenjujući kriterij najniže cijene, kako slijedi

- ponuđač „HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: JN-1962/16 od 20.06.2016. godine, za ukupnu ponuđenu cijenu od 21.897,18 KM, bez PDV-a. (Cijena sa PDV-om iznosi: 25.619,70 KM).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke, u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: