Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nasipni materijal u količini od 15 000 t za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak

Datum objave: 12.04.2017. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 17.03.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

OPĆINA KISELJAK

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

 

Broj: 01-27-22/17

Kiseljak, 17.03.2017. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-27-31/17 od 20.02.2017. godine u postupku javne nabave roba: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 000 t, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak, Općinski načelnik d o n o s i:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom zahtjevu za dostavu ponuda

 

Članak 1.

Ugovor za javnu nabavu roba: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 000 t, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak, dodjeljuje se ponuditelju W&P BETON d.o.o. Sarajevo, sa registriranim sjedištem u Blažuju 78, 71210 Iližda, Sarajevo, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 44.250,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 51.772,00 KM sauračunatim PDV-om.

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavi roba: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 0001, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju W&P BETON d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. 

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.opcina-kiseljak.org, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave roba: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 0001, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak, broj: 01-27-22/17 od 05.01.2017. godine. Javna nabava roba je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a iznosi 64.000,00 KM i ista je provedena otvorenim postupkom.

Obavijest o nabavi broj: 57-1-1-3-3-2/17 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 13.01.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu roba: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 000 t, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak, imenovano je Rješenjem broj: 01-05-65/17 od 10.01.2017. godine u sljedećem sastavu:

Dragomir Lučić, predsjedatelj,

Marinko Komšić, član,

Nijaz Bunjo, član, Gabrijela Lukić, tajnik

 

Povjerenstvo zajavnu nabavu dostavilo je dana 28.02.2017. godine Izvješće o radu (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-27-22/17 od 27.02.2017. godine), sa Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja br: 01-27-22/17 od 02.03.2017. godine, u postupku javne nabave radova: Nabava nasipnog materijala u količini od 15 000 t, za potrebe nasipanja nekategoriranih putova na području općine Kiseljak. U postupku po izvješću o radu utvrđeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda dana 07.02.2017. godine, a pregled i ocjenu prispjelih ponuda završilo u razdoblju od 07.02.- 02.03.2017. godine, o čemu je napravilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: 

da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

da su ponuda ponuditelja:

"W&P BETON" d.o.o. Sarajevo i

"MILIČEVIĆ" d.o.o. Kreševo prihvatljive.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koje bi eventualno bile osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku donošenja ove Odluke je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te daje izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog najniže cijene.

R.Br.

Naziv/ ime ponuditelja

Ukupna cijena ponude

(bez PDV-a)

Ukupnacijena ponude

(sa PDV-om)

1.

W&P BETON d.o.o. Sarajevo

 

 

 

44.250,00 KM

51.772,00 KM

2.

MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo

63.900,00 KM

74.763,00 KM

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kiseljak u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: