Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 09:07

Prodaja zemljišta (KO Podbriježje)

Izvor: Oslobođenje, 27.09.2018.

Stečajni upravnik firme Građevinsko dioničko društvo "Izgradnja-Invest" u stečaju Zenica, shodno čl. 25, a u vezi sa čl. 101, čl. 102 st. 4, čl. 104 st. 2. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH 29/03, 33/04, 47/06), oglašava dana 26. 09. 2018. godine:

 

PRVU LICITACIONU PRODAJU

nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika "Izgradnja-Invest" u stečaju Zenica

"i istovremeno sa ovom činjenicom upoznaje razlučne i stečajne povjerioce,

kao i sva druga zainteresovana lica"

 

PREDMET PRODAJE I POČETNA LICITACIONA CIJENA

• Nekretnina označena sa k.č. 267/48, KO Podbriježje, zemljište površine 1600 m2, upisano u z.k. ul. 931, sa najnižom početnom licitacionom cijenom od 48.000,00 KM. Zemljište ima priključak vode i struje.

• Stanje imovine 1/1 u vlasništvu stečajnog dužnika.

• Početna licitaciona cijena se uvećava za 5.000,00 KM, u postupku licitacije.

 

• USLOVI PRODAJE

Prodaja nekretnine obavit će se licitacijom, u sjedištu "Izgradnja Invest d.d. Zenica u stečaju", Sarajevska bb, dana 11.10.2018. godine u 13 sati. Potencijalni kupci su dužni dostaviti pismene ponude u zatvorenim kovertama, sa naznakom "Ponuda za kupovinu - "Izgradnja-Invest" u stečaju Zenica", na adresu "Izgradnja Invest" d.d. Zenica u stečaju, Sarajevska bb, Zenica, najdalje do 12 časova dana 11. 10. 2018. godine ili da ponudu donesu sa sobom sa dokazom o uplati depozita. Ponuda učesnika javne prodaje mora da sadrži: Ime - naziv ponuđača, adresu, kontakt telefon, ponudu koja mora biti minimalno u visini najniže početne licitacione cijene, ovjereno punomoćje za ovlašteno lice ponuđača pravnog lica. Pravo da učestvuju na javnoj prodaji imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica, koja na račun Izgradnja Invest d.d. Zenica u stečaju, otvoren kod Vakufske banke d.d. Zenica br. 1605010000081498, uplate depozit u visini od 5.000,00 KM.

 

Dokaz o uplati depozita u visini od 5.000,00 KM nužno je dostaviti na uvid stečajnom upravniku prije početka otvaranja ponuda.

Kupac je dužan da sa stečajnim dužnikom zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od trideset (30) dana, te da u tom roku uplati kupoprodajnu cijenu. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim ponuđačima, nakon što kupac u roku uplati kupoprodajnu cijenu. Troškovi poreza, taksi, drugi troškovi vezani za prodaju, prijenos i uknjižbu imovine, u cjelosti padaju na teret kupca. Ukoliko kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu umanjenu za uplaćeni depozit, u roku 30 dana od dana obavljene licitacije, gubi u cjelosti pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

 

Licitacija će se obaviti ukoliko istoj prisustvuje makar jedan učesnik, čija ponuda zadovoljava uslove utvrđene oglasom. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju (pravnom i faktičkom), bez prava na bilo kakvu reklamaciju ili prigovor.

 

Stečajni upravnik zadržava pravo da obustavi postupak prodaje, po ovom oglasu, u bilo kojoj fazi postupka, bez posebnog objašnjenja ili razloga, kao i bez ikakvih posljedica ili obaveza prema bilo kom od učesnika u postupku.

 

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine svaki radni dan u tentiinu od 08-14 sati.

Više informacija se može dobiti pozivom na telefon: 062/643-682.

 

(Stečajni upravnik Ismet Đugum).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: