Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2018. 09:34

Prodaja proizvodnih objekata, ekonomskog dvorišta, privredne zgrade i trafostanice k.o. Nova Bila, kancelarijske opreme, video nadzora, rezervnih dijelova, peleta...

Izvor: Dnevni Avaz, 29.09.2018.

VITALES d.o.o. Vitez - u stečaju

Hrvatskih branitelja B 2

Vitez    

 

Na osnovu člana 101, 102, i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH br. 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Odbora povjenlaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika VITALES d.o.o. Vitez - u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, o b j a v Ij u j e

 

OGLAS

ZA TREĆU JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

VITALES d.o.o. Vitez –putem usmenog javnog nadmatanja

 

I. PREDMET PRODAJE

Lot 1. Nekretnine

R/b

Naziv

k.č.br. (steri premjer)

k.č.br. (novi premjer)

Početna prodajna cijena u KM

1.

Proizvodni objekat 1.

579/4

k.o. Pokrajčići

112/30

k.o. Nova Bila

68.781,43

2.

Proizvodni objekat 2.

579/7

k.o. Pokrajčići

112/32

k.o. Nova Bila

78.900,62

3.

Ekonomsko dvorišta

579/8

k.o. Pokrajaći

112/33

k.o. Nova Bila

14.148,88

4.

Kupatilo

579/9

k.o. Pokrajčići

112/34

k.o. Nova Bila

2.438,13

5.

Privredna (proizvodna) zgrada i ekonomsko dvorište

571/1

k.o. Pokrajčići

112/45

k.o. Nova Bila

25.182,18

6.

Privredna zgrada

571/4

k.o. Pokrajčići

112/47

k.o. Nova Bila

8.473,65

7.

Trafostanica

571/3

k.o. Pokrajčići

112/48

k.o. Nova Bila

766,95

8.

Ekonomsko dvorište

571/17

k.o. Pokrajčići

112/54

k.o. Nova Bila

1.308,16

 

Ukupno:

 

 

200.000,00

 

Lot 2. Oprema i Zalihe

Oprema

R/b

Naziv

Početna prodajna cijena

OPREMA ZA PROIZVODNJU PELETA

KOMPLETNA LINIJA KAPACITETA 5t NA SAT

1.

Kancelarijska oprema

1.781,22

2.

Hala A

168.959,71

3.

Hala B

83.187,46

4.

Trafo stanica

23.296,58

5.

Video nadzor

280,91

6.

Dvorište

15.958,08

7.

Sanitarni čvor

166,31

8.

Rezervni dijelovi

6.116,65

 

Ukupno:

299.746,90

 

Zalihe

R/b

Naziv

Cijena po t

Količina

Cijena u KM

1.

PELET FOREST

6,760

3,525

23,83

2.

PELET FOREST

6,407

2,925

18,74

3.

PELET FOREST BIG BAST

6,415

24,000

153,95

4.

PELET N1 VREĆA 1/15

6,773

0,150

1,02

5.

PELET BIG ENERGY

6,869

1,950

13,39

6.

PELET HEATVREĆA 1/15

6,773

6,225

42,16

 

Ukupno:

 

 

253,10

 

Za Lot 2. ukupna početna cijena iznosi 300.000,00 KM

 

II. OSTALI USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje. Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod početne prodajne cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati dana 29.10.2018. godine (petak) u 12,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika.

 

3. Uslovi prodaje:

- usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja će biti najmanje 10.000,00 KM, a najviše 100.000,00 KM,

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 50.000,00 KM po jednom lotu.

- uplatu izvršiti na depozitni račun suda broj: 3389002208351383, UniCredit Bank d.d. Travnik, poziv na broj: 6146000000.

- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati,

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac,

- najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene nepokretne i pokretne imovine u roku od 30 dana računajući od dana prodaje,

- ako najpovoljniji ponudžač ne sklopi Ugovor i uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (30 dana) smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku i na propisani način u kupoprodajnom ugovoru, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač.

 

4. Registracija ponuđača za javno nadmetanje, sa dokazom o uplati depozita sa naznakom «za kupovinu imovine Lot br____«Vitales» d.o.o. Vitez - u stečaju« i ličnom kartom, izvršit će se u prostorijama stečajnog dužnika najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

 

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8h do 15h u naznačenom sjedištu prodavca te na telefon 063 334 413.

 

Vitez, 25.09.2018. godine

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: