Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 09:48

Prodaja hotela u Laktašima, Autoservisa i tehničkog pregleda vozila Laktaši, benzinskih pumpi Aleksandrovac, Mašići, Rovine, Brezik-Laminci, Bistrica i Lužani

Izvor: EuroBlic, 01.10.2018.

„PARMA TREND"doo u stečaju LAKTAŠI

STEČAJ broj: 57 OSt 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55,105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10),a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 27.09.2018. godine, stečajni upravnik donosi

 

SEDMA JAVNA LICITACUA

 

1 PREDMET PRODAJE:

1. Hotel Laktaši - Nekretnina površine 765 m2 se nalazi u ulici Karađordeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1,302 m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.603.464,75 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.

2. - Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši - Nekretnina površine 679 m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039KO Laktaši, ukupne površine 1,965 m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 861.015,90 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.

3. - Benzinska pumpa Aleksandrovac - Nekretnina površine 171 m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288 m2. se nalazi u Aleksandrovcu - Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 uplsanom u ZK486.KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950 m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 451.000,66 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.

4. - Benzinska pumpa Mašići - Nekretnina površine 32 m2, sa nadstrešnicom - vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14N/P Nova Topola ukupnepovršine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 189.735,48 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 60% od procjenjene vrijednosti.

5. - Benzinska pumpa Rovine - Nekretnina površine 238 m2 sa nadstrešnicom - vanjski gabariti 400 m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732 m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 501.436,68 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 58% od procjenjene vrijednosti.

6. - Benzinska pumpa Brezik - Laminci - Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KC 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci - Brezici,ukupne površine 1.907m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 688.353,55 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.

7. - Benzinska pumpa Bistrica - Nekretnina površine 43 m2, pomoćnog objekta površine 100 m2 i nadstrešnice 120 m2 se nalazi u naselju Bistriea, opština Gradiška, izgradena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435 m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 248.076,90 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.

8. - Benzinska pumpa Lužani - Nekretnina površine 127 m2, sa nadstrešnicom površine 330 m2, hale u izgradnji površine 624 m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660 m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgradena na zemljištu označetiom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK I, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 6.985m2 i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017 m2,sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 803.830,10 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.

 

II PREGLED IMOVINE

1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i videnom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.

3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na teiefon 066/704-117.

 

III PRAVO UČEŠĆA

1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-09?-813332S0-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 25.10.2018. godine.

3. Pravo učešća najavnom nadmetanju imaju pravna i fizička tica koja su izvršiia uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

- za imovinu označenu sa brojem: 1,2,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku stavku pojedinačno:

- za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 45.100,00;

- za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 18.973,55;

- za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 24.807,69;

4. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati iskljućivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika "PARMA TREND" doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za (broi nekretnine) - NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 25.10.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.

3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 01.11.2018. godine (četvrtak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.

4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.

5. Sama licitacija putcm zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V SADRŽAJ PONUDE

1. Ponuda treba da sadrži:

- podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne stariji od 6 mjeseci.broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa);

- podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta);

- broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

- iznos ponude izražen u KM.

2. "Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI POSTUPAK LICITACUE

1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.

2. Ponudači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

3. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponudača Komisija će utvrditi rang listu ponudača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiratija prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.

4. Nakon zaključenja licitacije utvrduje se lista ponudača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nektetnine prodate najpovoljnijem ponudaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.              

5. Ponudačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.

6. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor trroku od 8 dana od dana uplate sredstava.

7. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se daje odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nekremina prodana drugom po redu ponudaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponudač ne uplati prodajnu cijenu u predvidenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponudača.

8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.

9. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske grade stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.

10. Ovaj oglas - zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranici www.komorars.ba.

 

Banja Luka, 27.09.2018. godine

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: