Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 11:40

Prodaja udjela u Društvu Baumit d.o.o. Ilidža, trafostanice Rakovica kamenolom, zemljišta u KO SP_Rakovica, stanova, ostava, poslovnih prostora i garaža sa pripadajućim zemljištem u naselju Vrtovi Sunca Sarajevo, Općina Centar

Izvor: Dnevni Avaz, 01.10.2018.

HOUSE MILOS d.o.o. Sarajevo

u STEČAJU

Ulica : Rudnik, broj: 115, llidža - Sarajevo

JIB : 4200614210005

 

Broj : SU — EŠ—1 — X/18

Sarajevo, 01.10.2018. godine

 

U skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o stečajnom postupku i Zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH br. 29/03, 32/04 i 47/06), Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj : 65 0 St 450750 14 St od 16.09.2015. Odluke Skupštine povjerilaca o unovčavanju stečajne mase od 10.11.2017.god. i Odluke Odbora povjerilaca od dana, 12.09.2018.godine, Stečajni upravnik HOUSE MILOS d.o.o. Sarajevo u STEČAJU objavljuje :

OGLAS

O PRVOJ PRODAJI STEČAJNE MASE PUTEM JAVNOG NADMETANJA UDJELA I NEPOKRETNE IMOVINE U VLASNIŠTVU 1/1 i 1/2

STEČAJNOG DUŽNIKA „HOUSE MILOS" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU

 

I - POPIS PREDMETA PRODAJE  

USLOVI, TERMIN I NAČIN PRODAJE

- Imovina se prodaje po LOT — ovima i pojedinačno u postojećem pravnom statusu.

- Početna prodajna cijena imovine je utvrđena od strane stalnih sudskih vještaka.

- Prednost pri kupovini ima kupac sa pravom preče kupnje i kupac koji kupuje cijeli LOT.

- Imovina se ne može prodavatl ispod cijene navedene u Oglasu.

- Javno nadmetanje će se održati u prostorijama suda na dana 09.11.2018.godine u 10,00 sati u sudnici broj 7/1 OPĆINSKOG SUDA u Sarajevu ulica : Šenoina broj 1 71000 Sarajevo.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica čija uplata osiguranja (depozit), u iznosu 10% od procjenjene vrijednosti Lot-a, a maksimalno 10.000,00 KM, bude evidentirana na transakcijski račun „HOUSE MILOS" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU broj : 1994990021524219 kod SPARCASSE BANKE d.d. Sarajevo, najkasnije do četvrtka 04.11.2018.godine.

- Prijave učešća u postupku javnog nadmetanja, dostaviti najkasnije do 04.11.2018.godine u FAH Općinskog suda Sarajevo na ime Šoškić Enver, stečajni upravnik Društva „HOUSE MILOS" d.o.o. Sarajevo u STEČAIU, adresa: Općinski sud Sarajevo, Prijamna kancelarija - službeno - ul. Šenoina br. 1, 71000 Sarajevo sa naznakom - prijava za nadmetanje br. 65 0 St 4S0750 14 St NE OTVARATI.

- Učesniku javnog nadmetanja koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje (depozit) neće se vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.

- Osiguranje se neće vratiti drugo i treće rangiranim ponuđačima dok se ne uplati kupoprodajna cijena proglašenog kupca.

- Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana proglašenja, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), a za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini RANGIRANI KUPAC, koji je dužan položiti kupoprodajnu cijenu u roku koji odredi komisija, koji ne može biti duži od 30 dana. Ako drugi ponuđač ne položi novčana sredstva u utvrđenom roku ova pravila se primjenjuju i na trećeg rangiranog ponuđača.

- Učesniku u javnom nadmetanju koji ne bude proglašen kupcem ili drugo ili treće rangiranim ponuđačem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti u roku od 10 (deset) dana. Plaćanje postignute kupoprodajne cijene vrši se isključivo na tansakcijski račun „HOUSE MILOS" d.o.o. Sarajevo U STEČAJU u roku od 30 (trideset) dana.

- Imovina — nekretnine se prodaju po principu „viđeno- kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- Porezne troškove, troškove izrade ugovora, kao i sve druge troškove u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

- Najpovoljniji ponuđač je dužan nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana kod NOTARA zaključiti kupoprodajni ugovor.

- Imovina od LOT-a 2 zaključno sa LOT- om 10 se može pogledati svaki radni dan u periodu trajanja Oglasa od 10,00 do 14,00 sati uz najavu Franji Milosu - GSM broi 062 522 - 541 Imovina LOT 11 i LOT 12 koja je predmet prodaje se može pogledati svaki radni dan u periodu trajanaja Oglasa od 10,00 do 14,00 sati uz najavu Emiru Pramenkoviću - GSM br. 062 952-386

- Lica koja imaju zakonsko ili ugovorno pravo preče kupnje moraju se prijaviti I učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko žele koristiti ovo pravo.

 

III NAPOMENE

Zainteresovana lica za učešće u javnom nadmetanju u zatvorenoj koverti dostaljaju (Komisiji za prodaju ill stečajnom upravniku) slijedeću dokumentaciju :

1. Kopiju naloga o uplati depozita na transakcijski račun „HOUSE MILOS" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU br.1994990021524219 kod SPARCASSE BANKE d.d. Sarajevo, i to :

za LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 8, LOT 9, LOT 10 i za LOT 11, iznos od po 10.000 KM, te LOT 2 - 3.860 KM, za LOT 5 - 7.680 KM, za LOT 6 - 3.840 KM, za LOT 7 - 2.980 KM i za LOT 12 - 2.425 KM, navedeni iznosi su 10% od cijene LOT-a iz Oglasa.

2. Punomoć pravnog ili fizičkoe lica za osobu koja u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u janom nadmetanju.

3. Ovjerenu fotokopiju lične karte osobe koja lično ili kao opunomoćno lice učestvuje u javnom nadmetanju.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo ponuđači registrovani od strane Komisije za provođenje javnog nadmetanja.

- Nekretnine se prodaju prema ZK ulošcima navedenim u Oglasu.

- Prodavac ne odgovara za bilo kakve pravne niti fizičke nedostatke predmeta prodaje.

- Vlasništvo nad imovinom - nekretninama iz LOT-a 11 je 1/2  osim u slučaju za NIZ ,,B" pod brojem4i5 gdjeje vlasništvo 1/1.

- Nad nekretninama iz LOT-a 11 za oba suvlasnička dijela od po 1/2 upisana je hipoteka od strane „BORA" d.o.o. Banja Luka.

- Na osnovu SPORAZUMA potpisanog između „HOUSE MILOS"d.o.o. Sarajevo u STEČAJU i ,,KGI KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo kao suvlasnika sa dijelom od po Yi nekretnine u Naselju „VRTOVI SUNCA" Sarajevo, opisane u LOT-u 11 i u LOT- u 12 ovog Oglasa, obavještavamo potencijalne kupce da je i ,,KGI - KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo spreman prodati svoju 1/2 vlasništva nad navedenim nekretninama po cijenama i uslovima iz ovog Oglasa ili po cijenama i usiovima koji će se utvrditi u direktnim kontaktima između potencijalnih kupaca i prodavca.

Strane potpisnice ovog Sporazuma su saglasne da svaka od strana može vršiti prodaju svog dijela 1/2 suvlasništva nad nekretninom bez ikakvih daljih uslovljavanja i pitanja druge strane.

- PDVje uključen u prodajnu cijenu nekretnina iz LOT-a 11 i LOT-a 12

- obavještavamo potencijalne kupce da ,,KGI - KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo kao vlasnik druge 1/2 nekretnina (LOT 11 i LOT 12) koje su predmet prodaje po ovom oglasu, ima zakonsko pravo preče kupovine, koje može koristiti pod uslovima iz ovog oglasa.

Sva obavještenja u vezi sa Imovinom koja je predmet prodaje, mogu se dobiti od stečajnog upravnika na telfon broj: 061147 385.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: