Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:32

Prodaja zemljišta u KO Šujica, stambenog objekta, alatnice, pilane za primarnu preradu drveta, pilane za sekundarnu preradu drveta i opreme

Izvor: Oslobođenje, 02.10.2018.

"TINA" d.o.o. Šujica-u stečaju Šujica bb, Tomislavgrad

Stečajni upravnik

Broj: 68 0 St 035029 15 St

Dana, 01.10.2018.god.

 

Na temelju člana 101., 102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 1 32/04), saglasnosti stečajnog sudije Općinskog suda u Livnu i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 27.09.2018. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika, nekretnine i oprema

LOT 1. Nekretnine i oprema. Zemljište na lokaciji Šujica bb, ZK ul broj 955, 1042 K.O. Šujica katastarski broj 2347/2 i 2349/3, ukupne površine 10.929 m2 na kojem su izgrađeni stambeno poslovni objekti: stambeni dio površine 78,46 m2, alatnica površine 80,16 m2, pilana za primarnu preradu drveta (I dio) površine 851,63 m2, pilana za primarnu preradu drveta (II dio) površine 295,97 m2, pilana za sekundarnu preradu drveta površine 240,52 m2 Oprema prema specifikaciji i procjeni iz Elaborata.

Početna cijena..............................167.493,00 KM

 

B. Cijena i način prodaje

B. 1. Imovina se prodaje po Lot-ovima pojedinačno,

B.2. Cijena je utvrđena na osnovu Odluke odbora povjerilaca od 27.09.2018.god.

B.3. Imovina se ne može prodati ispod početne cijene naznačene po LOT-ovima.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

C. 1. Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom broja LOT-a, se dostavljaju do 16.10.2018. god.

C.2. Vrijeme prodaje je dana 17.10.2018.god. (srijeda) u 12 sati u prostorijama Stečajnog dužnika

C.3. Uslovi prodaje su:

- imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika,

- prodaja će se održati i ako na njoj učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa

- imovina se ne može prodati ispod početne cijene naznačene u oglasu

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5 % vrijednosti (iznos naznačen uz početnu cijenu) predmeta prodaje, a ne više od 10.000 KM, na transakcijski račun "TINA "d.o.o. -u stečaju Šujica, Tomislavgrad broj: 1011 300 071 879 786 otvoren kod Privredne banke Sarajevo, Ekspozitura Bugojno" sa naznakom "za učešće na javnom nadmetanju po LOT br."

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- kupcu će uplaćeno osig. biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

 

Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ugovori sa pobjednikom javnog nadmetanja se zaključuju u pismenoj formi. Potpisi osoba koja zaključuju ugovore moraju se ovjeriti kod nadležnog organa.

Ugovorenu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, u roku 15 dana, računajući od dana Zaključenog javnog nadmetanja. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu će biti najmanje 5.000 KM za ukupnu vrijednost LOT-a.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem od dva najpovoljnija ponuđača na javnom nadmetanju.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponudači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH. Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa.

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje možete saznati u dokumentaciji o imovini. Zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju, kopiju dokumentacije o imovini mogu preuzeti, uz dokaz o bespovratnoj uplati naknade od 250 KM, od stečajnog upravnika uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 / Mob 061 893 479. Po dogovoru može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

 

Stečajni upravitelj

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: