Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 08:25

Prodaja osnivačkog udjela u privrednom društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo

Izvor: Dnevni Avaz, 03.10.2018.

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA BOSNE I HERCEGOVINE

U STEČAJU

Ferhadija br. 19/111 SARAJEVO

 

Broj: 65 0 St 469364 14 St

Sarajevo,

 

Na osnovu člana 101. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine F BiH " broj 29/03, 32/04 i 42/06 ) i Odluke V skupštine povjerilaca od 21.09.2018 god., stečajni upravnik Saveza udruženja gradana oštećenog sluha i govora Sarajevo - SUGOS BiH ,objavljuje

OGLAS

o prodaji osnivačkog udjela u privrednom društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo Ferhadija broj 19/III Sarajevo

 

1. Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora BiH je osnivač privrednog društva SARAFON d.o.o. Sarajevo / društvo za rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i vlasnik 100% kapitala u nominalnoj vrijednosti od 546.426,00 KM,

2. Osnivač prodaje osnivački udjel u društvu SARAFON d.o.o. Sarajevo u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 546.426,00 KM, javnim prikupljanjem ponuda,

3. Ponude za kupovinu udjela mogu podnijeti pravna i fizička lica. Osnivački udjel će se prodati ponuđaču koji u postupku javnog prikupljanja ponuda ponudi najvišu cijenu s tim što ponuđena cijena ne može biti manja od 546.425,00 KM.

4. Ponude za kupovinu udjela se dostavljaju stečajnom upravniku u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu udjela ", na adresu : Knjigovodstvena agencija MAX-FIN, Trg Barcelone br. 5. Sarajevo, najkasnije do 02.11.2018. Uz ponudu je obaveza dostaviti dokaz koji potvrđuje garanciju plaćanja, bankovna garancija i ts. Pravna lica dostavljaju i punomoć o zastupanju a fizička lica kopiju lične karte i broj telefona.

5. Svaki ponudač je dužan uz ponudu priložiti dokaz o uplati depozita / garancije za sklapanje ugovora i isplate kupoprodajne cijene u iznosu od 10.000,00 KM, na račun Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora broj: 3386902245107698 otvoren kod UniCredit bank.

6. Proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik dana 06.11.2018 u 10.00 sati u prostorijama agencije MAX - FIN otvaranjem ponuda u prisustvu Komisije od tri člana a mogu biti prisutni i ponudači. Ponudač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upravnikom u roku od osam dana od dana prodaje i isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije uroku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Depozit iz tačke 5.će se izabranom ponudaču uračunati u cijenu a ako ne sklopi ugovor o kupnji udjela ili ne isplati cijenu u propisanom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti. Drugi najbolji ponuđač sa početnom cijenom iU većom od raspisane smatrat će se kupcem.

7. Ostalim ponudačima, izuzimajući drugog najboljeg, će se depozit vratiti u roku od osam dana od otvaranja ponuda.

8. Kupac snosi troškove zaključenja ugovora kod notara i sve druge troškove vezane za kupovinu i prenos udjela.

9. Stečajni upravnik zadržava pravo poništiti oglas bez obrazloženja.

10. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br. 061 198 187

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: