Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja Vaučer za posao

Datum objave: 21.03.2022. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

SARAJEVO

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-21805-40.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-21805-40/21 od 20.05.2021.godine, Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04- 43454-36.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43454-36/21 od dana 02.12.2021. godine i Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-10691-40.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10691-40/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v lj u j e;

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ŠEHIDSKIH PORODICA I PORODICA POGINULIH BORACA – BRANITELJA „VAUČER ZA POSAO“

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, a koje imaju status šehidske porodice i porodice poginulog borca – branitelja da preuzmu svoj Vaučer za posao i pronađu poslodavca sa područja Kantona Sarajevo koji će ih zaposliti u najvišoj stručnoj spremi za koju su se školovali.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“ (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti osoba sa statusom šehidske porodice i porodice poginulog borca – branitelja, te stvaranje predpostavke za dugoročno zaposlenje.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 5.868.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 300 nezaposlenih osoba sa statusom šehidske porodice i porodice poginulog borca – branitelja sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, 24 mjeseca, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM, po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine sa VSS i VŠS, 700,00 KM po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine sa SSS, VKV i KV, te 600,00 KM po novouposlenoj osobi NSS, PK i NK, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca. Ukoliko ne bude dovoljno aplikacija za određenu stručnu spremu, sredstva će se prebaciti na one stručne spreme za koje bude vladao veći interes.

U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe sa statusom šehidske porodice i porodice poginulih boraca-branitelja (roditelji, bračni partner i djeca), prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, te poslodavci sa područja Kantona Sarajevo.

III

Nezaposlene osobe koje imaju status šehidske porodice i porodice poginulih boraca – branitelja, dužne su u Službi preuzeti Vaučer za posao i pronaći poslodavca koji će ih zaposliti i kojem predaju Vaučer za posao na dalje postupanje.

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreskoj

registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 60 dana od dana prijave na javni poziv sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana prijave ne javni poziv (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako podnosilac aplikacije nije PDV obveznik, dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu banke ili ugovor o otvorenom glavnom računu poslodavca (ako je poslodavac budžetski korsnik šifra budžetskog korisnika), Vaučer/e za posao popunjen od strane nezaposlene osobe/a i poslodavca, dokaz da osoba/e ima/ju status šehidske porodice i porodice poginulih boraca-branitelja, sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Poslodavci koji imaju registrovanu jednu ili više podružnica na području Kantona Sarajevo mogu učestvovati u Programu samo putem glavnog društva registrovanog na području Kantona Sarajevo ili putem jedne podružnice registrovane na području Kantona Sarajevo.

U Programu ne mogu učestvovati:

1. Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje,

3. Udruženja, zadruge i fondacije.

IV

Poslodavci korisnici ovog Programa dužni su zaključiti ugovore o radu sa osobama iz ciljne skupine na period od najmanje 36 mjeseci uz mogućnost probnog rada u trajanju do 3 mjeseca, te prilikom potpisivanja ugovora o sufinansiranju dužni su dostaviti instrumente za obezbjeđenje sredstava (bjanko mjenice ili garancija banke).

Odredbe iz predhodnog stava ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora.

V

Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

Odredbe iz predhodnog stava ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osobe sa statusom šehidske porodice i porodice poginulih boraca-branitelja, a kojima je prestao radni odnos kod tog poslodavca nakon objave javnog poziva za Program.

VI

Javni poziv za Program ostaje otvoren do utroška sredstava, a najduže 6 mjeseci od dana objave uz mogućnost prekida i prije isteka 6 mjeseci, a odobravanje aplikacija po Programu vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 40 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora, uključujući i eventualne anekse ugovora.

VII

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-081.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
vaucer.pdf
poziv_sehidske.pdf
PODIJELI: