Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 11:53

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom SVAŠTARA d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Arnaut Faruk, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "SVAŠTARA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Husino-Novo naselje bb, Tuzla, dana 13.09.2018. godine donosi


RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "SVAŠTARA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Husino-Novo naselje bb, Tuzla sa danom 13.09.2018. godine u 15,00 sati. Za likvidatora se imenuje Mršić Muhamed, zakonski zastupnik društva. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije Bi H", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o upl aćenoj sudskoj taksi na prijavu potraž vanja u visini od 1% od vrijednosti pottaživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan srijeda 31.10.2018. godine, sa početkom u 09,00 sati, koje će se održati u sudnici koja se nalazi na adresi, ul. Titova do broja 34, Lamela B, Eteža 9 (deveti sprat), zgrada "Toranj", Tuzla.

 

Broj 32 0 L 332943 18 L
13. septembra 2018. godine
Tuzla
(03-3-3336/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: