Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 14:52

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Sanski BOR-Consulting&Trading d.o.o. Sanski Most

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Amra Dedić, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Ćatić Dursumu iz Sanskog Mosta, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom "Sans ki BOR-Consulting&Trading" d.o.o.
Sanski Most, 12.09.2018. godine donijela je sljedeći

 

OGLAS

 

Otvara se likvidacioni postupak nad pr avnim licem "Sanski BOR-Consulting&Trading" d.o.o. Sanski Most, upi sano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0544-17.
Za likvidatora se postavlja Ćatić Dursum iz Sanskog Mosta, nastanjen u Donji Kamengrad bb, Sanski Most, direktor društva.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30. dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti.
Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0544-17.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

 

Broj 17 0 L 089366 18 L 2
12. septembra 2018. godine
Bihać
(03-3-3359/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: