Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 12:58

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica HR COMERC d.o.o. Sanski Most

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača D.o.o. "HR COMERC" Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Tomina bb. da se nad imovinom pravnog lica D.o.o. "HR COMERC" Sanski Most, otvori stečajni postupak, dana, 13.09.2018. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica D.o.o. "HR COMERC" Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Tomina bb, MBS: 1-4212-00.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Muhamed Žunić dipl. ecc. iz Cazina.
3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan srijeda, 13.09.2018. godine u 14,00 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj 17 0 St 091581 18 St.
5. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja kako slijedi:
a) do 1.000,00 KM vrijednosti potraživanja 5% takse,
b) do 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja 4% takse,
c) na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja, 3% takse, a najviše 10.000,00 KM,
d) Povjeriocima koji uz podnesenu prijavu potraživanja ne prilože dokaze o uplaćenoj taksi, prijava će biti vraćena.
6. Taksa se ima uplatiti na računbudžeta USK-a broj: 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Bihać.
7. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać, MBS: 1-4212-00 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru Općine Sanski Most i Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sanskom Mostu.
10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".
11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan UTORAK 20.11.2018. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 49/III.
12. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca.

 

Broj 17 0 St 091581 18 St
13. septembra 2018. godine
Bihać
(03-3-3337/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: