Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2024. 09:21

Prodaja starih rashodovanih mašina i željeznog otpada

Izvor: Glas Srpske, 08.06.2024.

Na osnovu člana 17. i člana 109. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik RS",br. 124/08,58/09, 95/11 i 60/15), člana Z9.stav 2. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske",br. 97/16) i člana Zb.stav (2) tačka j) Statuta opštine Kalinovik ("Službeni glasnik opštine Kalinovik" br. 5/17), i člana 5. Odluke o javnoj prodaji osnovnih sredstava, starih rashodovanih mašina i želјeznog otpada iz kompleksa drvne industrije u Jažićima Skupština opštine Kalinovik broj:01-022-32/21 od 07.07.2021. godine, Načelnik opštine raspisuje

OGLAS

o javnoj prodaji osnovnih sredstava, starih rashodovanih mašina i želјeznog otpada iz kompleksa drvne industrije u Jažićima

I

Opština Kalinovik, ul. Karađorđeva br.37, putem usmenog javnog nadmetanja /licitacije/ vrši javnu prodaju osnovnih sredstva, pokretnostistarih rashodovanih mašina i želјeznog otpada po početnoj prodajnoj cijeni od 15.600,00 KM, a prema spisku:

1. Aparat za argonsko zavarivanje - Uagtt 280 - inv. br. 550

2. Aparat za električno zavarivanje - inv. br. 559

3. Tračna pila za rezanje oble građe - Brenta TP 1400 - inv. br. 535

4. Tračna pila za rezanje oble građe - Brenta TP 1500 - inv. br. 534

5. Kompezacijska baterija

6. Mašina za dvostrano izjednačavanje dužine rezane građe- inv. br. 564 Mašina za oštrenje tračnih pila - inv. br. 553 Mašina za oštrenje tračnih pila- inv. br. 554 Mašina za oštrenje gaterskih pila- inv. br. 557 Mašina za razmetanje zuba tračnih pila- inv. br. 558 Mašina za gnječenje (štraufovanje) zuba tračnih pila- inv. br. 558 - AC parač AC-3-inv. br. 539

7. Postrojenje sušare / toplom vodom/- inv. br. 562

8. Hidraulični poprečni prerezivač „Esterer" - inv. br. 596

9. Poprečni prerezivač PC -1- inv. br. 547

10. Poprečni prerezivač PC -4- inv. br. 537 i 538

11. Pumpa proizvođača Elektrikovina - inv. br. 522

12. Pumpa proizvođača Elektrikovina - inv. br. 523

13. Sjekačice za usitnjavanje drvenog otpada - 2 komada - inv. br. 541 i 542

14. Sto za ravnanje tračnih pila - inv. br. 556

15. Sto za zavarivanje tračnih pila - inv. br. 551

16. Tračna pila TP -900 - 2 komada - inv. br. 544 i 545

17. Izlazni transporter sa brenti do kanalne sortirnice - inv. br. 540

18. Uređaj za tvrdo lemlјenje tračnih pila BKF 270 - inv. br. 598

19. Utovarivač „Radoje Dakić" RD-130 - inv. br. 530

20. Višelisniisparač - Wadkin Hps1/Standard Nјemačka - inv. br. 543

II

Prodaja osnovnih sredstva obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja /licitacije/ dana 19.06 2024. godine u zgradi Opštine Kalinovik u kancelariji br.12 sa početkom u 12 časova.

Osnovna sredstva mogu se pogledati na dan licitacije u period od 08.30 časova do 11.30 časova.

I1

Svi zainteresovani učesnici javnog nadmetanja /licitacije/ dužni su zaklјučno sa 17.06.2024. godine da podnesu prijavu pismeno putem zatvorene koverte sa naznakom „ Prijava za licitaciju" sa dokazom o uplati kaucije i to 10% od početne cijene osnovnih sredstva na žiro račun opštine Kalinovik br. 5620060000280240, ili u prostorijama šalter sale u Opštinskoj upravi, s tim da prijave stignu na pro-tokol do naznačenog roka. Prijave podnijete nakon ovog roka neće se uzeti na razmatranje.

Ako za pravno i fizičko lice prijavu podnosi punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć.

IV

Učesnik u licitaciji koji ponudi najvišu licitacionu cijenu- kupac, dužan je da u roku od 8 (osam) dana od dana licitacije uplati razliku između kaucije i izlicitirane cijene, potpiše ugovor i u tom roku preuzme kuplјena sredstva, u suprotnom gubi pravo na povrat kaucije.

V

Ovajo glas objaviće seudnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli opštine Kalinovik. .

Broj:02-477-55/24 Datum: 07.06.2024.

NAČELNIKOPŠTINE s.r. Radomir Sladoje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: