Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 08:55

Prodaja poslovnih zgrada, stambene zgrade i dvorišta u KO Alaudin, Općina Visoko

Izvor: Dnevne novine SAN, 02.10.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VISOKOM

 

Broj: 41 0 Ip 062834 17 Ip

Visoko, 18.09.2018. godine

 

OPĆINSKI SUD U VISOKOM, stručni saradnik Edina Kalač, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Privredna Banka d.d. Sarajevo, protiv izvršenika 1) Omega Comerc doo Visoko i 2) Kadić Faik iz Visokog, zastupani po punomoćniku Agić Suadu, advokatu iz Visokog, radi izvršenja na nepokretnostima izvršenika, v.sp. 790.294,99 KM, van ročišta, donio je dana 17.09.2018. godine sljedeći:

 

ZAKLJUČAK  

O prvoj prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti:

1) iz zk. Ul. 654 KO Alaudin, nekretnina zvana „Muzaferino polje", označenih kao:

- k.č. 518/2,

poslovna zrada u privredi tlocrtne površine         207 m2

poslovna zgrada u privredi tlocrtne površine        50 m2

dvorište površine                                                156 m2

- k.č. 517/2,

poslovna zgrada u privredi tlocrtne površine        59 m2

- k.č. 517/3

poslovna zgrada u privredi tlocrtne površine      123 m2

- k.č. 517/2

dvorište površine                                                 384 m2

Ukupna vrijednost poslovnih objekata................................ 1.777.462,00 KM

Ukupna vrijednost dvorišta sa infrastrukturom....................... 89.940,00 KM

UKUPNA VRIJEDNOST  1.864,402,00 KM

 

2) iz zk. Ul. 508 KO Alaudin, označenih kao kč. 517/1, nekretnina zvana „Muzaferino polje", ukupne površine 297 m2 i to:

- stambena zgrada tlocrtne površine 72 m2, vrijednosti 157.996,00 KM

- dvorište površine 225 m2 vrijednosti 22.500,00 KM

UKUPNA VRIJEDNOST 180.496,00 KM

 

2. Nepokretnosti iz tačke 1) vlasništvo su prvoizvršenika Omega Comerc d.o.o. Visoko, sa dijelom 1/1, a nepokretnosti iz tačke 2) vlasništvo su drugoizvršenika Kadić (Mehmeda) Faika sa dijelom 1/1.

3. Vrijednost svih nepokretnosti utvrđuje se u ukupnom iznosu od 2.044.898,00 KM.

4. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem pokretnosti se ne može prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5. na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun broj 3389002209800854, koji je otvoren kod UniCredit Bank d.d. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključanja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6. Ponudač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodaju cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponudač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom orku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

7. Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku (,,S1. Novine FBIH" br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

8. troškove poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

9. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana 30.10.2018. godine (utorak) u 10 sati, u zgradi suda, IV sprat- soba br. 25, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

10. ovaj zaključak objavit će se na Oglasnoj tabli suda, a stranka može, o svom trošku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

Stručni saradnik Edina Kalač

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: