Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 10:18

Prodaja rashodovanih motornih vozila OP Tuzla: Landrover defender, Škoda Felicia, Lada Niva, Nissan Trade

Izvor: Oslobođenje, 02.10.2018.

ELEKTROPRIJENOS BIH

ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Operativno područje Tuzla

 

Objavljuje:

JAVNI OGLAS - LICITACIJU

za prodaju rashodovanih motornih vozila iz Operativnog područja Tuzla putem prikupijanja pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

 

I - PREDMET: Prodaja rashodovanih motornih vozila OP Tuzla

R.br.

Proizvodač i model vozila

Datum prve registracije

Količina

Stanje vozila

Početna cijena KMbez PDV-a

1.

Terensko vozilo: Landrover defender

Vrsta goriva: dizel

Broj šasije: SALLDHMF8LA933969

Broj motora: 41137654

Boja: bijela

Masa vozila: 3.050 kg

Radni obujam motora: 2496 cm3

Maksimalna snaga: 83 kW

Registrovano da/ne: ne

28.04.1998.g.

1 kom

Vozilo je u voznom stanju

850,00

2.

Putničko vozilo: Škoda felicija

Vrsta goriva: benzin

Broj šasije: TMBEEA613Y5204126

Broj motora: 3066796

Boja: zelena

Masa vozila: 1420 kg

Radni obujam motora: 1289 cm3

Maksimalna snaga: 43 kW

Registrovano da/ne: ne

29.08.2000.g.

1 kom

Vozilo je u voznom stanju

250,00

3.

Terensko vozilo: Lada niva

Vrsta goriva: benzin

Broj šasije: XTA212140517793394

Broj motora: 21214-7921463 i

Boja: zelena

Masa vozila: 1610 kg

Radni obujam motora: 1690 cm3

Maksimalna snaga: 59 kW

Registrovano da/ne: ne

04.072005.g.

1 kom

Vozilo je u voznom stanju

850,00

4.

Teretno vozilo: Nissan trade

Vrsta goriva: dizel

Broj šasije: VWAKE0558WA786784

Broj motora: BD30DLZ09759D

Boja: bijela

Masa vozila: 1940 kg

Nosivost: 1560 kg

Maksimalna tehnička dozvoljena masa: 3.500 kg

Radni obujam motora: 2956 cm3

Maksimalna snaga: 79 kW  

Registrovano da/ne: ne

19.03.1999,g.

1 kom

Vozilo je u voznom stanju

850,00

 

Svi zainteresovani ponuđači mogu pogledati vozila koje su predmet prodaje svaki radni dan od 03.10.2018.g. do 15.10.2018. g. na lokalitetu "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" OP Tuzla, Ljubače bb. u vremenu od 8 do 14:30 sati (kontakt osobe i telefon za uvid u predmet prodaje: Samir Vehabović i Slađan Galušić 035/304-017).

 

II - PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije utvnjenog roka za licitaciju uplate depozit u iznosu od minimalno 150,00 KM. Depozit se može uplatiti na blagajni "Elektroprenos- Elektroprijenos BiH" OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla, uz prezentaciju lične karte.

Ponudačima čije ponude ne budu ocijenjene kao najpovoljnije uplaćeni depozit će biti vraćen na blagajni "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla, uz prezentaciju lične karte.

Ponuđaču čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija uplaćeni depozit će biti vraćen na blagajni "Eiektroprenos - Elektroprijenos BiH" OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla, uz prezentaciju lične kaite, kada izvrši uplatu ponuđene cijene za predmetno motomo voziio Ponudaču čija ponuda bude ocijenjena kao najpovoljnija, a on naknadno, iz bilo kojeg razloga odustane od kupovine predmeta prodaje, uplaćeni depozit neće biti vraćen.

Ako ponudač dostavi ponudu više od jednog vozila i ponuda mu bude ocijenjena kao najpovoljnija za više od jednog vozila, a naknadno iz biio kojeg razloga odustane od kupovine bilo kojeg vozila za koje je ocijenjen kao najpovoijniji ponudač, uptaćeni depozit mu neće biti vraćen.              

 

III - NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se podnose u pisanoj formi, u zatvorenoj, neprovidnoj koverti, uz obavezno navodenje punog naziva pošiljaoca ponude, sa naznakom "Ponuda za kupovinu motomih vozila OP Tuzla: (navesti puni naziv vozila za koje se dostavlja ponuda ) - NE OTVARAJ", na adresu: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d Banja Luka, Operativno područje Ljubače bb Tuzla - protokoi. Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedno iii više vozila.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.10.2018. godine u 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira na koji način su poslate, neće biti uzete u razmatranje i biti će vraćene ponuđačima neotvorene. Pisana ponuda mora sadržavati:

Za ponuđače pravna lica:

Popunjen obrazac za cijenu ponude (ovjeren i potpisan od strane odgovomog lica), Naziv pravnog lica, Adresa i kontakt telefon, Kopija lD broja,

Iznos ponuđene cijene u KM bez PDV-a, Kopija dokaza o uplaćenom depozitu.

Za ponuđače fizička lica:

Popunjen obrazac za cijenu ponude (potpisan od strane lica koje dostavlja ponudu), Ime i prezime fizičkog lica, Adresa i kontakt telefon,

Kopija lične karte i ClPS-ove prijava prebivališta, Iznos ponuđene cijene u KM bez PDV-a, Kopija dokaza o uplaćenom depozitu.

 

IV - DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda, održat će se 16.10.2018. godine u prostorijama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" Operativno područje Tuzla u Ljubačama, sala za sastanke soba broj 6 (prizemlje) u 11:30 časova.

Postupak javnog otvaranja ponuda obaviti će Komisija za provođenje postupka prodaje.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponudači lično ili putem ovlaštenog predslavnika ukoliko se radi o fizičkom licu, odnosno ovlaštena osoba ili njegov opunomoćenik ukoliko je ponudač pravno lice.

 

V- METODA PRODAJE

Prodaja će se izvršiti metodom dostavijanja pisanih ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenim i zapečaćenim kovertama, na način i u rokovima koji su definisani ovim oglasom, u skladu sa foimom koja je data u obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio oglasa. U skladu sa tačkom II ovog oglasa u obzir će se uzeti samo ponude ponuđača koji su prije utvrdenog roka za iicitaciju uplatili traženi depozit

 

VI - KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena.

Za najuspješnijeg ponuđača proglašava se ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora bid ista ili viša od početne cijene. Na ponuđenu cijenu biti će obračunat PDV u iznosu od sedamnaest posto (17%).

Ukoliko za jedno vozilo, dva ili više ponudača ponude istu prihvatljivu cijenu, koja je ujedno i najviša ponuđena cijena, pobjednikom za predmetno vozilo proglašava se ponudač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu, a prema prijemnom pečatu otisnutom naponudi.

 

VII - ZAKLJUČEN JE UGOVORA O PRODAJI

Najuspješniji ponuđač, odnosno Kupac, biti će pozvan da potpiše kupoprodajni ugovor, u sjedištu "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d Banja Luka OP Tuzla, Ljubače bb. Kupac je dužan da se odazove pozivu za potpisivanje kupoprodajnog ugovora i da isti potpiše roku od 7 (sedam) dana od dana prijema poziva.

Kupac je dužan uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u korist "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, na račun broj: 5510010003400849 kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u roku od sedam (7) dana od dana potpisa ugovora. Kupac, nakon što dostavi Prodavcu dokaz o uplati, u roku od sedam (7) dana može preuzeti vozilo, iično ili putem ovlaštenog opunomoćenika, uz obavezu da prilikom preuzimanja istog potpiše Zapisnik o primopredaji vozila.

Sve poreze, troškove i druge obaveze oko prenosa vlasništva snosi Kupae. Prodaja se vrši prema postojećem stanju, po sistemu "videno - kupljeno", te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije.

Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, Prodavac zadižava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem najpovoljnijem ponudaču pod uslovom da njegova ponuda nije niža od početne cijene. Odustajanjem od kupovine će se smatrati odbijanje potpisivanja ugovora od strane Kupca u roku koji ne može biti duži od sedam (7) dana od dana poziva za potpisivanje ugovora.

 

VIII - DODATNE INFORMACIJE

U slučaju da nijedna ponuda ne pristigne do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ili nijedan ponudač ne ponudi najmanje početnu cijenu, postupak prodaje može biti ponovijen, po istim ili izmijenjenim uslovima.

Komisija za provođenje javne prodaje zadržava pravo da od ponudača zatraži dodatna pojašnjenja ponude koja ne utiču bitno na samu ponudu.

Za sve dodatne infoimacije zainteresovani se mogu infoimisati na telefon: 035/304 026 (Amir Čeperković)

 

IX - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

(prodaja rashodovanih motornih vozila iz Operativnog područja Tuzla)

Ponuda za vozilo pod rednim brojem (proizvođač, model i godina vozila):

 

Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica:

 

Tačna adresa:

 

Broj telefona:

 

JMBG (za fizička lica): ID broj (za pravna iica):

 

Ukupan iznos ponude bez PDV-a KM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Na ponuđenu cijenu biti će obračunat PDV u iznosu od sedamnaest posto (17 %). Sve poreze, troškove i druge obaveze oko prenosa vlasništva snosi Kupac.

Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica pravnog lica podnosioca ponude, odnosno potpisana od strane fizičkog lica podnosioca ponude.

 

Potpis: 

M.P.

 
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: