Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 12:01

Prodaja drvnih sortimenata: trupci za rezanje četinara (jela, smrča), četinarska celuloza jela, smrča, ogrijevno drvo tvrdi lišćari (bukva), rudno drvo četinara

Izvor: Akta.ba, 01.10.2018.

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA

 

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠETME“ d.o.o.Bos.Krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2018.godinu i Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH (Sl.novine F BiH broj :52/09,25/10), direktor ŠPD“UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

 

LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

 

TABELA : http://ussume.ba/licitacije/licitacija--25.09.2018.pdf

 

red.br.

Vrsta sortimenta

 

klasa

m3

1

Trupci za rezanje četinara(jela,smrča)

šuma panj

I-III

1.822,91

2

Četinarska celuloza jela,smrča, u dugom

šuma panj

 

904,30

3

Četinarska celuloza jela,smrča, (l-2m)

šuma panj

 

1.201,99

4

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari
(bukva) u dimom

šuma panj

 

18,43

2

Rudno drvo četinara

šuma panj

 

23,00

UKUPNO ŠUMA PANJ:

3.970,63

 

2. Podnošenje ponude i uslovi ponude

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja ispunjavaju sljedeće opće uslove;

*Da posjeduje Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.

*Dokaz za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta. polufinalne, finalne i hemijske prerade . drveta ili da su registrovana za promet šumskih drvnih sortimenata (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju n stariju od 3 mjeseca).

*Da posjeduje Rješenje nadležnog organa o saglasnosti o izvođenju radova u šumarstvu (sječa, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata), kod kupovine drvnih sortimenta na šuma panju ili da dostavi rješenje podugvovarača.

*Ukoliko ponuđač ima ugovorene usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata sa ŠPD-om ili isti angažuje drugo lice za izvođenje usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata ili da ne izvršava prethodno ugovorene usluge sječe,izvoza i iznosa drvnih sortimenata, dužan je priložiti izjavu - saglasnost sa ŠPD-om da se realizacijom oglašenog LOT-a na šuma panju neće ugroziti izvršenje ugovorene dinamike usluga sječe, izvoza i iznosa sa ŠPD-om.

 

*Da imaju porezni i PDV broj (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

*Da nisu dužnici ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o.Bos.Krupa.

*Da imaju aktivan transakcijski račun (potvrda banke ili izjava).

*Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu 5 % od vrijednosti drvnih sortimenata sa uključenim PDV-om pojedinačno za svaki LOT za čiju kupovinu se prijavljuje

na transakcijski račun ŠPD-a broj: 3385302261144206 „Uni Credit bank“d.d.

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

Ime i adresu ponuđača.

Ponuđena cijena.

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2.

Kupci koji imaju već dostavljene dokaze o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2. u ŠPD“Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa, nisu dužni uz sadržaj ponude iste prilagati.

 

4. Dostava ponude

Ponude se predaju na adresu: ŠPD“UNSKO-SANSKE ŠUMETd.o.o.Bos.Krupa, Radnička bb sa naznakom na koverti „ponuda za drvne sortimente“ ne otvaraj i obavezno navesti broj LOT-a.

Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki LOT sa priloženom uplatom depozita.

Rok za dostavljanje ponude je do 03.10.2018.god. do 11:00 sati.

 

5. Otvaran je ponude

Otvaranje ponuda izvršit će komisija za prodaju drvnih sortimenata putem javnog poziva javno dana 03.10.2018.god. (Srijeda) u 11,30 sati u prostorijama ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o.Bos.Krupa, Radnička b.b. uz mogućnost prisustva ponuđača.

 

6. Kriterije za ocjenu ponuda i odabir ponuđača.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena. Sa učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku dva dana od dana održanog javnog nadmetanja.

Svaki ponuđač ponudu može povući do vremena početka javne licitacije.U tom slučaju istom će biti vraćena neotvorena ponuda i uplaćeni depozit.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u određenom roku, uplaćeni deposit se zadržava, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Ostalim ponuđačima se vraća uplaćeni depozit. Prigovor na provedeni postupak licitacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se istaći na dan otvaranja ponuda. Naknadni prigovori se neće uvažavati.

 

Način plaćanja: avans za vrijednost LOT-a .

 

Isporuka:

- za LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5, LOT 8, LOT 10 do (trideset) 30 dana

- LOT 3, LOT 9, LOT 11 do (četerdeset) 40 dana

- LOT 6, LOT 7 do (dvadeset) 20 dana

Rok za potpis ugovora 3 dana od dana Odluke o dodjeli.Ukoliko Kupac ne potpiše ugovor u navedenom roku, ugovor se smatra ne važećim , a Prodavač zadržava uplaćenu kauciju.

 

Ukoliko kupac potpiše ugovor na prijavljeni LOT , a ne preuzme ugovorene količine , uplaćenu kauciju od 5% vrijednost LOT-a zadržava prodavač.

Depozit neće biti vraćen kupcu.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

7. Dodatne informacije

Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u službi za komercijalne poslove ŠPD-a na broj 037/476-906 i 037/476-901.

Obavjest o javnonom oglasu za prodaju drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem objaviti u jednom dnevnom listu „Federaciji BiLU a cjelovit tekst javnog oglasa staviti na web stranicu i oglasne table ŠPD-a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: