Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 09:52

Izdavanje u zakup viška školskog prostora

Izvor: Naša riječ, 25.09.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI

Ul. Dr. Adolfa Goldbergera 10

Tel: 032/460-388; 460-386; faks: 032/460-387

 

Na osnovu Pravila škole i odluke Školskog odbora, djelovodni broj 1756-2/2018. od 20.08.2018. godine, Komisija objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o izdavanju viška školskog prostora u zakup

 

I Predmet ponude

 

U zakup se nudi dio viška školskog prostora slijedećih karakteristika:

Redni broj:

Lokacija prostora

Djelatnost/ namjena

Površina prostora

Početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi mjesečno

1.

Dio poslovnog prostora škole u Ul. DrAdolfa   Goldbergera br. 10    72000 Zenica

Pružanje ugostiteljskih usluga za učenike i radnike škole (prodaja toplih i hladnih bezalkoholnih napitaka.prodaja pekarskih proizvoda i sendviča) i mogućnost obučavanja učenika

12,42m2

250,00 KM

po ugovoru sklopljenom nakon završetka procedure

 

I Uslovi zakupa:

- pravo učešća imaju ponuđači pravna lica koja su sudski registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (priložiti izvod iz sudskog registra) i fizičko lice na čije će ime glasiti tražena registrovana djelatnost,

- poslovni prostor koji se daje u zakup uzima se u viđenom stanju, a troškovi za pripremu prostora za rad i izdavanje potrebne dokumentacije snosi zakupac,

- djelatnost kojom će se baviti zakupac ne smije biti u suprotnosti sa ugovornim obavezama,

- zakupac se obavezuje da će u svojoj djelatnosti poštovati kućni red škole i pravila ponašanja koja određuju Školski odbor i direktor škole,

- vremenski period na koji se zaključuje Ugovor o zakupu je do 31.05.2019. godine,sa mogućnošću produženja Ugovora,

- izdavanje poslovnog prostora u podzakup nije dozvoljeno,

- plaćanje zakupnine i režijskih troškova će se vršiti po ispostavljanju fakture

 

II Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca

Komisija, koju je odredio direktor škole, će na osnovu slijedećih kriterija predložiti Školskom odboru izbor najpovoljnijeg ponuđača:

- najviša ponuđena cijena zakupnine

- prihvatanje iznosa mjesečne naknade, od strane ponuđača, troškova za režijske troškove i troškove električne energije

 

III Ponuda i njen sadržaj

Ponude mogu dostavljati pravna i fizička lica, a ponuda mora sadržavati slijedeće:

- pisanu prijavu sa podacima o ponuđaču, adresom, brojem telefona i ponuđenom cijenom,

- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica),

- ovjerenu kopiju uvjerenja o registraciji ID broja (za pravna lica),

- ovjerenu kopiju uvjerenja o registraciji PDV broja (za pravna lica),

- uvjerenje porezne uprave da nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza,

- ovjerenu izjavu da zainteresovano lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, od datuma podnošenja ponude (za pravna lica) odnosno ovjerenu izjavu da protiv fizičkog lica nije podignuta optužnica,

- ovjerenu izjavu da zainteresovano lice nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina od dana podnošenja ponude (za pravna lica).

 

IV Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 8 dana od dana objavljivanja u listu "Naša riječ". Ponude sa dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na javni oglas o izdavanju dijela poslovnog prostora škole"- ne otvarati isključivo poštom na adresu: JU "Mješovita srednja škola" u Zenici, ul. Dr. Adolfa Goldbergera broj: 10, Zenica 72000.

 

V Pregled poslovnog prostora i otvaranje ponuda

Zainteresovani mogu pogledati poslovni prostor svaki radni dan od 10.00 do 15.00 sati dok traje rok za podnošenje prijava, izuzev zadnjeg dana za prijave, uz prethodnu konsultaciju i dogovor sa licem zaduženim za komunikaciju.

Ponude se otvaraju dana 04.10.2018. godine, četvrtak, u 13,00 sati u prostorijama škole u prisustvu komisije i ponuđača koji žele prisustvovati. Kontakt osoba za ko¬munikaciju sa ponuđačima : Direktor škole Terzić Admir, tel: 032/460-386 ili sekretar škole: tel: 032/460-388.

 

VI Obaveze nakon završenog izbora najpovoljnijeg ponuđača

Škola će sa izabranim ponuđačem zaključiti Ugovor o zakupu, a primopredaja poslovnog prostora izvršit će se zapisnički (komisija i najpovoljniji ponuđač).

 

DIREKTOR ŠKOLE

Terzić Admir, prof.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: