Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 08:36

Ponovni konkurs za dodjelu lokacija na privremeno korištenje radi postavljanja reklamnih naprava na području grada Zenica

Izvor: Dnevni Avaz, 27.09.2018.

Javno preduzeće za prostorno planiranje

 i uređenje grada ZENICA d.o.o. Zenica

 

Na osnovu člana 25. Odluke o komunalnom redu ("SI. novine općine Zenica" br. 7/11, prečišćen tekst 2/13), člana 8. Odluke o korišćenju javnih površina ("SI. novine općine Zenica" br. 9/99 i "SI. novine Grada Zenica" br.1/18) i Saglasnosti Gradonačelnika Zenice broj: 02-49-1341/18 od 25.09.2018. godine Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica objavljuje

 

PONOVNI KONKURS

za dodjelu lokacija na privremeno korištenje radi postavljanja

reklamnih naprava na području grada Zenica, licitacijom putem zatvorenih koverti

 

Urbanističko-tehgičkim ustavima Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina od 26.06.2018. godine određene su lokacije za postavljanje reklamnih objekata na području grada Zenica:

 

BROJ LOT-a

Vrsta objekta

LOKACIJA

TLOCRTNE DIMENZIJE OBJEKTA

UKUPAN BROJ OBJEKATA

POČETNA CIJENA ZA POSTAVLJANJE JEDNOS OBJEKTA, MJESEČNO U KM

LOT-1

LED BILBORD

Rondo Mokušnice - zelena površina na uglu III. Sarajevska i Armije BiH

Površina led displeja od 25 m2 do 30 m2

1

500,00

LOT-2

LED BILBORD

Rondo Stacionar - zelena površina na uglu III. Zmaja od Bosne i Bul. Kralja Tvrtka I

Površina led displeja od 25 m2 do 30 m2

1

500,00

LOT-3

LED BILBORD

Bul. Kralja Tvrtka I - zelena površina ispred perona Autobuske stanice

Površina led displeja od 25 m2 do 30 m2

1

500,00

LOT-4

LED BILBORD

Rondo kod Rudarskog hotela -zelena površina uz spojnu saobraćajnicu Ul. Branilaca Bosne i Travnička cesta

Površina led displeja od 25 m2 do 30 m2

1

500,00

 

Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana, odnosno imaju odobrenje nadležnog organa za obavljanje usluga reklamiranja i oglašavanja.

 

Svaki ponuđač može da aplicira na jedan, više ili sve LOT-ove.

Prijava treba da sadrži:

a) Identifikadone podatke ponuđača i to za fizičko lice: prezime, ime jednog roditelja i ime, adresu i broj telefona, a za pravno lice : naziv, sjedište, adresu, broj telefona i ID broj

b) Aktuelni izvod iz sudskog registra za pravno lice, odnosno odobrenje nadležnog organa za obavljanje predmetnih djelatnosti za fizičko lice

c) Dokaz o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima ponuđača (Potvrdu Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima i doprinosima iz plaće i na plaću i potvrdu UIO o izmirenim indirektnim porezima)

d) Potvrdu banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca

e) Cijenu za svaki LOT pojedinačno

f) Dokaz o uplati troškova za učešće na Konkursu u iznosu od 50,00 KM po jednom LOT-u uplaćenih na transakcijski račun JP za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica broj: 134-010-0000139121 otvorenom kod „ASA banke" d.d. Sarajevo

g) Dokaz o uplati sredstava na ime garandje za ozbiljnost ponude za svaki LOT u iznosu 10% od početne djene za svo predviđeno vrijeme trajanja ugovora za svaki LOT za sedam godina (po jednom LOT-u 4.200,00 KM) na transakcijski račun JP za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica broj: 134-010-0000139121 otvorenom kod „ASA banke" d.d. Sarajevo. Sredstva ostaju na transakcijskom računu Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica" d.o.o. Zenica do dana zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

 

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca od dana podnošenja ponuda.

 

Konkurs će se objaviti u listu „Dnevni avaz", a pismene prijave na Konkurs podnose se najkasnije do 12.10.2018. godine do 12 sati, na adresu: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica. Ponude treba dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Konkurs za dodjelu lokacija za privremeno postavljanje reklamnih naprava na području Grada Zenica-ne otvarati", sa naznakom LOT-a, odnosno LOT-ova na koji ponuđač aplicira.

 

Ukoliko ponuđač aplicira na više LOT-ova potrebno je dostaviti jedan komplet dokumentacije koja je tražena u tačkama a) do d), a u odvojenim kovertama sa naznakom svakog LOT-a, ponuđenu djenu za taj LOT, dokaz o izvršenoj uplati troškova za učešće na Konkursu za taj LOT i dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude za taj LOT.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 12.10.2018. godine u 13,00 sati u prostorijama Javnog , preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica.

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašteni predstavnik ponuđača.

 

Provođenje Konkursa, javno otvaranje ponuda, analizu ponuda i prijedlog izbora korisnika javne površine sa kojim će se potpisati ugovor o korištenju vrši Komisija za provođenje Konkursa. Prigovor na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može izjaviti svaki učesnik na Konkursu pismeno Gradonačelniku grada Zenice u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Uslov za izbor najpovoljnijeg ponuđača je blagovremena i potpuna prijava najmanje jednog ponuđača za svaki Lot iz Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Kao najpovoljnija ponuda smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom tijenom u odnosu na početnu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu djenu za jedan LOT prednost ima onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu za Konkurs na protokol Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem koji dostavi potpunu prijavu i ponudi najvišu cijenu zaključit će se ugovor o korištenju javne površine, za svaki LOT na period od sedam godina, u roku od sedam dana od dana pravosnažnosti odnosno konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem izvršit će se povrat uplaćenih sredstava na ime garancije za ozbiljnost ponude ponuđačima.

 

Ponuđač koji bude odobran kao najpovoljniji ponuđač obavezan je u roku od osam dana od dana roka na koji je ugovor zaključen podnijeti Službi za urbanizam Zahtjev za izdavanje Rješenja o urbanističkoj saglasnosti za korištenje dodijeljenih tokatija i pribavti sve potrebne saglasnosti komunalnih ili drugih javnih preduzeća za postavljanje, odnosno izmještanje postojećih infrastrukturalnih objekata te je obavezan da finansira troškove priključenja LED BILBORDA na vlastito brojilo. Za dobijanje rješenja o odobrenju za građenje za postavljanje LED BILBORDA potrebno je dostaviti svu potrebnu projektnu dokumentadju izrađenu od ovlaštenog preduzeća na uvid Službi za urbanizam Grada Zenica. Odabrani ponuđač s kojim je zaključen Ugovor o korištenju javne površine dužan je u roku od šest mjeseci od dana roka na koji je Ugovor zaključen postaviti LED BILBORD i priključiti njegovo brojilo na elektroenergetski sistem. U suprotnom Ugovor će se raskinuti.

Grad Zenica će zaključenim ugovorima o korištenju javne površine radi postavljanja LED BILBORDA za svaki objekat za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 ustaviti da vlasnik bilborda omogući Gradu Zenica, bez naknade, ukupno 3 minute za obavještavanje i dnevno informisanje za potrebe građana Grada Zenica u svakom satu od 24 sata emitovanja sadržaja na bilbordu.

Urbanističko-tehnički ustavi Službe za prostorno uređenje od 26.06.2018. godine kojima su određene predmetne lokacije i karakteristike reklamnih naprava mogu se pogledati u Javnom preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica, u kancelariji 104.

 

Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica na prijedlog Komisije uz saglasnost Gradonačelnika zadržava pravo da u svakoj fazi postupka, do konačnosti odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača, isti poništi.

 

U slučaju da prvorangirani ponuđač koji je odlukom o izboru izabran kao najpovoljniji odustane od zaključenja ugovora Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica zadržava pravo da zadrži uplaćena sredstva na ime garancije za ozbiljnost ponude tog ponuđača, i u tom slučaju će poništiti j    konkurs, a ostalim ponuđačima vratiti uplaćena sredstva na ime garandje za ozbiljnost ponude.

 

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti na telefon 032/460-926, kontakt osoba Balić Vildana.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: